Η απασχόληση στην Ευρώπη

Κανόνες για τις συμβάσεις εργασίας στην ΕΕ, αναζήτηση εθνικών αρχών απασχόλησης, EURES - Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα.

Συμβάσεις εργασίας

Κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις ώρες εργασίας, κανόνες απασχόλησης των νέων, ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα των μεταφορών

Ώρες εργασίας

Κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις άδειες εργασίας, την κατάργηση των διακρίσεων στις προσλήψεις, τη γονική άδεια και την αναγνώριση των προσόντων.

Ίση μεταχείριση

Όροι απασχόλησης εργαζομένων που αποσπώνται προσωρινά σε άλλη χώρα, κανόνες κοινωνικής ασφάλισης για τους αποσπασμένους εργαζομένους, εθνικά σημεία επαφής για την παρακολούθηση των συνθηκών απασχόλησης.

Απόσπαση στο εξωτερικό

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε περίπτωση απολύσεων προσωπικού, δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση εξαγοράς επιχειρήσεων.

Απολύσεις

Κανόνες της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση, κανόνες κοινωνικής ασφάλισης σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Κοινωνική ασφάλιση

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας της ΕΕ, κανόνες για τα εθνικά συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Υγεία και ασφάλεια

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις προτεραιότητες και τους στόχους της πολιτικής για την απασχόληση, κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εργατική νομοθεσία της ΕΕ, νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση

Τομέας μεταφορών

Νομοθεσία και κανόνες της ΕΕ για τις συνθήκες εργασίας των οδικών μεταφορέων, κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών στην ΕΕ.

Κοινωνική ασφάλιση για τους οδικούς μεταφορείς

Κοινοί κανόνες για τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων στην ΕΕ, εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθεσία σχετικά με τους οδηγούς, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους εργασιακούς κανόνες στις οδικές μεταφορές.

Χρόνος οδήγησης και περίοδοι ανάπαυσης