Uzņēmumu sociālās atbildības politika un iniciatīvas

Tīkli un organizācijas, kas palīdz uzņēmumiem īstenot sociālo atbildību, sociāli atbildīgi ieguldījumi, uzņēmumu sociālās atbildības iniciatīvas.

Resursi

Pārskats par uzņēmumu sociālās atbildības politiku un ar to saistītām iniciatīvām ES valstīs, ES pētījumi par uzņēmumu sociālās atbildības pasākumiem. 

Uzņēmumu sociālā atbildība ES 
Ko Eiropas Komisija uzskata par uzņēmumu sociālo atbildību, šīs atbildības iedibināšanas principi un pamatnostādnes, Komisijas stratēģija par uzņēmumu sociālo atbildību, dokumenti un statistika.

Eiropas Komisijas stratēģija par uzņēmumu sociālo atbildību

Uzņēmumu iniciatīvas vides jomā

ES vides vadības un audita sistēma EMAS, tās prasības un ieguvumi, EMAS mazajiem uzņēmumiem, valstu iestādes, kas izsniedz EMAS sertifikātus.

Pieteikties uz EMAS sertifikāciju

EMAS pārvaldība, EMAS Eiropas Savienības iestādēs, pieteikties uz EMAS, publikācijas un statistika, EMAS reģistrētas organizācijas. 

EMAS – vides politikas audita sistēma organizācijām

Sociāli atbildīgiem uzņēmumiem cita starpā jāievēro vides aizsardzības prasības attiecībā uz produkciju. Tomēr uzņēmumu sociālā atbildība krietni pārsniedz šīs prasības.

ES ilgtspējīgas attīstības politika, pasaules tirdzniecība un ilgtspējīga attīstība, starptautiskie partneri, ilgtspējīgas attīstības kritēriji un uzņēmumu sociālā atbildība atsevišķos tirdzniecības nolīgumos, tirdzniecības darījumu ietekmes un ilgtspējības novērtējumi.

Tirdzniecības politika un ilgtspējīga attīstība