Цифрови договори за Европа

Пазаруването онлайн може да спести време и пари на потребителите. Въпреки това, когато възникнат проблеми, често потребителите не знаят какви са техните права. 

С цел разрешаване на проблемите Европейската комисия прие две важни предложения. Едното предложение се отнася до договорните правила във връзка с предоставянето на цифрово съдържание (напр. стрийминг на музика), а другото — до договорните правила за продажбата на стоки онлайн (напр. купуване на фотоапарат онлайн).

Благодарение на предложенията ще бъде осигурен еднакъв набор от правила за всички 28 държави от ЕС.

Актуално състояние

Предложенията за цифровите договори бяха приети от Комисията през декември 2015 г. и в момента са обект на преговори от страна на съзаконодателите.

На 8 юни 2017 г. Съветът прие своята позиция по предложението за директива относно договорните правила за предоставяне на цифрово съдържание.

Европейският парламент продължава работата си по предложението за директива относно договорните правила за предоставяне на цифрово съдържание (повече информация относно текущата процедура), както и по предложението за директива относно договорните правила за продажба на стоки онлайн и други продажби на стоки от разстояние (повече информация относно текущата процедура).

Преговорите между Съвета и Европейския парламент ще започнат, след като двете институции приемат своите позиции.

Закупуване на цифрово съдържание

Цифрово съдържание се отнася например до продукти като видеоматериали, музика, софтуер или стрийминг на спортни прояви. Сред проблемите, които биха могли да възникнат в резултат от онлайн покупка на такива продукти, са:

 • изтеглянето на музика, която не можете да пуснете на вашето устройство,
 • закупуването на софтуер, които внезапно спира да работи. 

Покупка и продажба на стоки онлайн

При продажбата на стоки онлайн също съществуват правни различия между държавите от ЕС, които пречат на предприятията и потребителите да извършват трансгранични продажби или покупки. Разликите включват правата на потребителите, в случай че стоките са дефектни.

В резултат на това, когато продават зад граница, предприятията трябва да отделят време и средства, за да проучат чуждестранното потребителско договорно право и съответно да адаптират своите договори.

Най-честите опасения на потребителите при пазаруване онлайн са свързани с договорните права: неполучаване на поръчката, получаване на погрешен или повреден продукт или поправка или подмяна на дефектен продукт.

Хармонизиране на правилата за закупуване на цифрово съдържание

Не съществуват общоевропейски правила за дефектното цифрово съдържание. Някои държави от ЕС вече започнаха да изготвят свое собствено законодателство. Трябва да избегнем появата на 28 различни набора от правила относно продаваното онлайн цифрово съдържание. 

За утвърждаването на един истински цифров единен пазар се нуждаем от единен набор от правила, които да осигурят правна сигурност и по този начин да помогнат на предприятията да разширяват своята дейност на чуждестранни пазари, както и да дават увереност на потребителите, за да могат те да се възползват от предимствата на цифровия единен пазар.

Хармонизираните правила за продуктите с цифрово съдържание ще понижат разходите на търговците и ще ги насърчат да разширяват дейността си зад граница. Вече няма да им се налага да се занимават с различията в договорното право на отделните страни от ЕС, в които желаят да предлагат своите продукти. Потребителите ще знаят какво могат да очакват, когато купуват цифрово съдържание онлайн, както и че имат права, в случай че продуктът е дефектен.

Факти и цифри

 • Хората не пазаруват от уебсайтове в други страни, защото не вярват, че всичко ще мине безпроблемно
 • през последните 12 месеца най-малко 70 милиона потребители са се сблъскали с един или повече проблеми при ползването на само четири популярни вида цифрово съдържание (музика, антивирусен софтуер, игри и съхранение на данни „в облак“)
 • само 10 % от потребителите, които са срещнали проблем, са получили обезщетение. В резултат на тези нерешени проблеми потребителите в ЕС са претърпели финансови и нефинансови вреди, чиято стойност е между 9 и 11 милиарда евро
 • търговците не продават, тъй като са обезкуражени от правната сложност. Договорите за предоставяне на цифрово съдържание се категоризират по различен начин в отделните държави — като договори за продажби, договори за услуги или договори за отдаване под наем. В резултат на това средствата за правна защита на потребителите също се различават в отделните страни
 • само 15 % от потребителите в ЕС купуват онлайн от други държави от Съюза, докато почти три пъти повече (44 %) купуват онлайн в собствената си държава
 • едва 12 % от търговците на дребно в ЕС продават онлайн на потребители в други държави от Съюза, докато над три пъти повече търговци (37 %) продават онлайн в собствената си държава

Очакван ефект от хармонизираните правила

В резултат от премахването на пречките, свързани с договорното право, се очаква:

 • най-малко още 122 000 предприятия да започнат да продават онлайн в други страни от ЕС
 • между 8 и 13 милиона нови потребители да започнат да купуват онлайн от други държави от ЕС
 • БВП на ЕС да се увеличи с 4 милиарда евро спрямо сегашното си равнище
 • по-голямата конкуренция да доведе до понижаване на потребителските цени в целия Съюз. Това ще доведе до повишаване на покупателната способност на потребителите и се очаква потреблението на домакинствата в ЕС да се повиши с 18 милиарда евро спрямо сегашното равнище.

Документи:

Информационни документи

СвалиPDF - 1003.5 KB

Информационни документи по държави

СвалиPDF - 1 MB

СвалиPDF - 978.2 KB

СвалиPDF - 855 KB

СвалиPDF - 976.9 KB

СвалиPDF - 982.2 KB

СвалиPDF - 983.4 KB

СвалиPDF - 983.6 KB

СвалиPDF - 988.4 KB

СвалиPDF - 982.2 KB

СвалиPDF - 983.5 KB

СвалиPDF - 984.2 KB

СвалиPDF - 982.2 KB

СвалиPDF - 984.2 KB

СвалиPDF - 985.3 KB

СвалиPDF - 984.4 KB

СвалиPDF - 986.8 KB

СвалиPDF - 983.4 KB

СвалиPDF - 984.9 KB

СвалиPDF - 983.6 KB

СвалиPDF - 983.1 KB

СвалиPDF - 991.3 KB

СвалиPDF - 976 KB

СвалиPDF - 987.1 KB

СвалиPDF - 988 KB

СвалиPDF - 1 MB

СвалиPDF - 981.7 KB

СвалиPDF - 984 KB