Κανόνες ανταγωνισμού
Κανόνες της ΕΕ για τις συμπράξεις, τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά, τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και τη διαδικασία καταγγελίας αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς. 

Αντιμονοπωλιακοί κανόνες
Αντιμονοπωλιακή πολιτική της ΕΕ, διαδικασίες για υποθέσεις αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς, διαδικασίες για υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. 

Συμπράξεις (καρτέλ)
Επισκόπηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των συμπράξεων, διαδικασίες για αντιμονοπωλιακές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται συμπράξεις. 

Συγχωνεύσεις
Επισκόπηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των συγχωνεύσεων, διαδικασίες για υποθέσεις ελέγχου συγχωνεύσεων. 

Κρατική ενίσχυση
Πολιτική της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης, διαδικασίες για υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων, εταιρική διαφάνεια.

Αναζητήστε υποθέσεις ανταγωνισμού
Αναζήτηση υπόθεσης ανταγωνισμού.

Περισσότερα για τον ανταγωνισμό
Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ανταγωνισμό.