Rialacha an Aontais sa réimse seo

Is é is cuspóir do rialacha an Aontais sa réimse seo ná

 • deimhin a dhéanamh de gur féidir gnólachtaí a chur ar bun aon áit san Aontas Eorpach
 • cosaint a chur ar fáil do scairshealbhóirí agus do pháirtithe eile a bhfuil leas ar leith acu i gcuideachtaí
 • gnó a dhéanamh níos éifeachtaí agus níos iomaíche
 • gnólachtaí atá lonnaithe i dtíortha éagsúla an Aontais a spreagadh chun comhoibriú le chéile.

Comhlánaíonn rialacha an Aontais maidir le cuntasaíocht agus le tuairisciú an creat dlí sin. 

A bhfuil ar siúl ag an Aontas Eorpach

Iarrann an Coimisiún ar pháirtithe leasmhara seachtracha chun cur leis an gcomhairliúchán: Dlí Cuideachtaí an Aontais arna uasghrádú: Rialacha maidir le réitigh dhigiteacha agus oibríochtaí éifeachtúla trasteorann. Téann an comhairliúchán i ngleic le bearnaí tábhachtacha atá fós ann sa réimse den dlí a bhaineann le cuideachtaí agus is é is aidhm dó fianaise agus tuairimí maidir le huirlisí ar líne a bhaineann le gach céim de shaolré na gcuideachtaí a bhailiú, lena n-áirítear soghluaisteacht trasteorann (cumaisc, rannáin, comhshó). Is é 6 Lúnasa 2017 an dáta deiridh chun aighneachtaí a chur isteach. Cuirfear na freagraí san áireamh sa tuarascáil ón gCoimisiún ar an measúnú tionchair i gcomhthráth le torthaí na staidéar seachtrach a rinneadh don Choimisiún agus le haon fhianaise eile atá ar fáil.

Ar an 3 Nollaig 2015, ghlac an Coimisiún  togra chun roinnt Treoracha maidir le Dlí na gCuideachtaí a chódú agus a chumasc. Is é is aidhm don togra sin dlí cuideachtaí an Aontais a dhéanamh níos so-úsáidte agus an baol a laghdú go mbeadh neamhréireachtaí ann amach anseo. Níl aon athrú ar ábhar na dTreoracha i gceist leis an togra seo. Tagann an togra seo tar éis an fhógra a rinneadh i bPlean Gníomhaíochta 2012 maidir le dlí na gcuideachtaí agus rialachas corparáideach. Déanfar é a scrúdú sa Chomhairle agus i bParlaimint na hEorpa i comhréir le nós imeachta brostaithe maidir le tograí um chódú.

In 2015, chuir Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin um Cheartas agus Tomhaltóirí tús leis an bplé ar “Dlí na gCuideachtaí a Dhigitiú” le páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha.

Ar an 2 Deireadh Fómhair 2015, thug Vera Jurova, an Coimisinéir um Cheartas agus Tomhaltóirí, spreagaitheasc ag an gcomhdháil Dlí Cuideachtaí san Aois Dhigiteach sa Bhruiséil.

Ar na rannpháirtithe tá Feisirí Pharlaimint na hEorpa, Ballstáit an Aontais agus eagraíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta ábhartha.

An Sainghrúpa Neamhfhoirmiúil um Dhlí na gCuideachtaí

Cabhraíonn an grúpa leis an gCoimisiún tionscnaimh nua i réimse dhlí na gcuideachtaí a ullmhú. Ba cheart go gcabhróidh saineolas na gcomhaltaí, go háirithe, le feabhas a chur ar shásraí maidir le cumaisc thrasteorann atá ann cheana agus le tionscnaimh a fhorbairt maidir le rannáin trasteorann agus “grúpaí de chuideachtaí”. Tá digitiú dhlí na gcuideachtaí de chúram ar an nGrúpa freisin.

Plean Gníomhaíochta

Sa Phlean Gníomhaíochta maidir le dlí na gcuideachtaí agus rialachas corparáideach, a ghlac an Coimisiún i mí na Nollag 2012, leagtar amach roinnt tionscnamh a d’fhéadfadh a bheith ina gcabhair chun creat dlí nua-aimseartha a chruthú don ghnó, rud a chuirfear ar chumas scairshealbhóirí páirt níos gníomhaí a ghlacadh agus a fheabhsóidh inbhuanaitheacht cuideachtaí.

Doiciméid

 • Company law
  Notice to stakeholders21 November 2017Justice and Consumers

  Company law

  Brexit preparedness: Notice to stakeholders on company law.