Namen revizij in cilji Komisije

Obvezna revizija je zakonsko predpisana revizija računovodskih evidenc. Namenjena je potrjevanju računovodskih izkazov družb ali javnih subjektov. Deležnikom, denimo vlagateljem in delničarjem, zagotavlja mnenje glede točnosti računovodskih izkazov družb. Zato obvezne revizije prispevajo k pravilnemu delovanju trgov, saj povečujejo zaupanje v pravilnost računovodskih izkazov.

Cilji Komisije na področju obveznih revizij so:

  • okrepiti neodvisnost revizijskih družb in revizorjev, ki opravljajo obvezne revizije, od revidirancev
  • povečati informativno vrednost revizijskih poročil za vlagatelje
  • pomoč pri čezmejnem zagotavljanju storitev obvezne revizije v EU
  • prispevati k dinamičnejšemu revizijskemu trgu v EU
  • okrepiti nadzor nad revizijo 
  •  spodbuditi konvergenco in sodelovanje z državami zunaj EU

Reforma revizije v EU

Veljavna pravila, ki so bila sprejeta aprila 2014, naj bi izboljšala obvezno revizijo v EU, in sicer s krepitvijo neodvisnosti revizorjev in njihove poklicne nezaupljivosti do upravljanja revidirane družbe. 

V primeru subjektov javnega interesa se bodo revizorji redno menjavali in svojim strankam ne bodo več smeli zagotavljati nekaterih nerevizijskih storitev. Subjekti javnega interesa so družbe, ki kotirajo na borzi, kreditne institucije ali druga podjetja, ki so za države javnega značaja.

Ta pravila omogočajo raznolikost revizijskih trgov in krepijo zaupanje vlagateljev v finančne informacije podjetij, kar izboljšuje pogoje za čezmejne naložbe in gospodarsko rast v EU.

Veljavna pravila zajemajo:

  • spremembo direktive (Direktiva 2014/56/EU), ki določa okvir za obvezne revizije, krepi javni nadzor nad revizijsko stroko in izboljšuje sodelovanje med pristojnimi organi v EU
  • uredbo (Uredba št. 537/2014), ki določa zahteve za obvezno revizijo subjektov javnega interesa, denimo družb, ki kotirajo na borzi, bank in zavarovalnic

Dodatne informacije o direktivi o revizijah.

Sodelovanje med evropskimi nacionalnimi revizijskimi organi

Leta 2016 je bil ustanovljen Odbor evropskih organov za nadzor revizorjev (CEAOB), ki si prizadeva izboljšati sodelovanje med evropskimi nacionalnimi revizijskimi organi v EU. Odbor prispeva k pravilni uporabi revizijske zakonodaje EU, tako da spodbuja konvergenco nadzora.

Nadzor trgov

V skladu z Uredbo št. 537/2014 morajo nacionalni organi, pristojni za revizijski nadzor, in Evropska mreža za konkurenco pripraviti poročila o dogajanju na nacionalnih trgih v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa. Komisija uporabi ta poročila pri pripravi skupnega poročila za celotno EU.

Komisija je septembra 2017 objavila prvo skupno poročilo o razvoju na področju nadzora na trgu EU v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

Odnosi s tretjimi državami

Podjetja vedno bolj poslujejo po vsem svetu in kotirajo na kapitalskih trgih na različnih celinah. EU si z mednarodnim sodelovanjem na področju nadzora revizorjev prizadeva, da bi z učinkovitim svetovnim nadzorom zaščitili vlagatelje.

EU je sprejela več sklepov o enakovrednosti, s katerimi je priznala, da javni nadzor nad revizorji v nekaterih državah zunaj EU izpolnjuje zahteve, ki jih direktiva o reviziji uveljavlja v EU.

EU je tudi sprejela več sklepov, s katerimi je priznala, da so organi revizijskega nadzora v nekaterih državah zunaj EU ustrezni in lahko izmenjujejo delovne dokumente v zvezi z revizijo z ustreznimi organi v državah EU.

Priporočila Komisije

Komisija je v zvezi z revizijo in revizorji izdala naslednja priporočila: