Tilintarkastuksen tehtävät ja komission tavoitteet

Laki edellyttää kirjanpidon tarkastamista. Tästä syystä puhutaan lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on varmentaa yritysten ja julkisyhteisöjen tilinpäätösten oikeellisuus. Tilintarkastaja antaa sidosryhmille, kuten sijoittajille ja osakkeenomistajille, lausuntonsa siitä, vastaako yhtiön kirjanpito todellisuutta. Lakisääteiset tilintarkastukset lisäävät luottamusta tilinpäätösten oikeellisuuteen ja edistävät näin markkinoiden moitteetonta toimintaa.

Komissio pyrkii lakisääteisen tilintarkastuksen osalta siihen, että

  • tällaisia tilintarkastuksia tekevien tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen riippumattomuus tarkastuksen kohteena olevasta yhteisöstä vahvistuu
  • tilintarkastusraportointi antaa enemmän tietoa sijoittajille
  • rajat ylittäviä lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja on helpompaa tarjota EU:ssa
  • EU:n tilintarkastusmarkkinat muuttuvat dynaamisemmiksi
  • tilintarkastusalan valvonta paranee 
  •  EU:n ja EU:n ulkopuolisten maiden tilintarkastusjärjestelmät lähentyvät toisiaan ja niiden välinen yhteistyö lisääntyy.

EU:n tilintarkastusuudistus

Nykyiset säännöt hyväksyttiin huhtikuussa 2014. Niillä pyrittiin parantamaan lakisääteisten tilintarkastusten laatua EU:ssa. Siksi uusissa säännöissä lujitettiin tilintarkastajien riippumattomuutta ja ammatillista skeptisyyttä suhteessa tarkastettavan yhtiön johtoon. 

Uusissa säännöissä edellytettiin, että yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajat vaihtuvat säännöllisesti. Tilintarkastajat eivät myöskään enää saa tarjota tilintarkastusasiakkailleen tiettyjä tilintarkastuksen alaan kuulumattomia oheispalveluja. Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä ovat pörssiyhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt ja muut yritykset, jotka EU-maat ovat nimenneet yleisen edun kannalta merkittäviksi.

Uusilla säännöillä lisätään tilintarkastusmarkkinoiden monimuotoisuutta ja vahvistetaan sijoittajien luottamusta yritysten taloudelliseen informaatioon. Tämä puolestaan johtaa siihen, että rajat ylittävät investoinnit lisääntyvät ja talouskasvu nopeutuu EU:ssa.

Nykyiset säännöt ovat seuraavat:

  • Direktiivi 2014/56/EU, jossa annetaan säännökset kaikkia lakisääteisiä tilintarkastuksia koskevasta järjestelmästä, lisätään tilintarkastajien julkista valvontaa ja parannetaan toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä EU:ssa (ja muutetaan aiheesta aiemmin annettua direktiiviä 2006/43/EY).
  • Asetus (EU) N:o 537/2014. Säädöksessä vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (esim. pörssiyhtiöiden, pankkien ja vakuutusyritysten) lakisääteisiä tilintarkastuksia.

Lisätietoa tilintarkastusdirektiivistä

Tilintarkastusalan valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten välinen yhteistyö EU:ssa

Euroopan tilintarkastajien valvontaelinten komitea (CEAOB) perustettiin vuonna 2016. Tavoitteena on parantaa EU-maiden valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. CEAOB lähentää valvontakäytäntöjä ja edistää näin EU:n lainsäädännön asianmukaista soveltamista.

Markkinoiden seuranta

Asetuksessa (EU) N:o 537/2014 edellytetään, että tilintarkastusalan valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset ja Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto laativat kertomuksia lakisääteisten tilintarkastuspalvelujen kansallisista markkinoista, jotka koskevat yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Kertomuksissa on selostettava, kuinka kyseiset markkinat ovat kehittyneet. Näiden kertomusten pohjalta komissio laatii yhteisiä kertomuksia, jotka kattavat koko EU:n.

Komissio julkaisi ensimmäisen tähän aiheeseen liittyvän yhteisen kertomuksen syyskuussa 2017.

Suhteet EU:n ulkopuolisiin maihin

Yritykset toimivat yhä enemmän maailmanlaajuisesti, ja niitä noteerataan pörsseissä eri mantereilla. Varmistaakseen, että tilintarkastajien valvonta on tehokasta kaikkialla maailmassa ja että sijoittajat sen myötä saavat tarvitsemaansa suojaa, EU tekee tilintarkastajien valvontaan liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

EU on hyväksynyt useita tunnustamispäätöksiä, joiden mukaan tilintarkastajien julkinen valvonta tietyissä unionin ulkopuolisissa maissa vastaa EU:n tilintarkastusdirektiivin vaatimuksia.

EU on myös hyväksynyt useita päätöksiä, joissa todetaan, että tilintarkastajien valvonta tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa ovat riittävää, jotta EU-maiden valvontaviranomaiset voivat vaihtaa tilintarkastukseen liittyviä työpapereita kyseisten maiden valvontaviranomaisten kanssa.

Komission suositukset

Komissio on antanut seuraavat tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevat suositukset: