Auditite roll ja komisjoni eesmärgid

Kohustuslik audit on õigusaktidega nõutav finantsdokumentide läbivaatamine. Kohustusliku auditi eesmärk on kinnitada ettevõtete või avaliku sektori asutuste finantsaruanded. Auditi raames esitatakse huvirühmadele (nt investorid ja aktsionärid) arvamus ettevõtete raamatupidamise täpsuse kohta. Seetõttu aitab kohustuslik audit kaasa turgude korrapärasele toimimisele, tugevdada usku finantsaruannete usaldusväärsuse suhtes.

Kohustusliku auditeerimise valdkonnas on komisjoni eesmärgid järgmised:

  • parandada kohustuslikku auditit korraldavate ettevõtete ja audiitorite sõltumatust auditeeritavast üksusest;
  • suurendada auditiaruande teabeväärtust investorite jaoks;
  • aidata kaasa piiriüleste kohustusliku auditi teenuste osutamisele ELis;
  • anda panus dünaamilisema auditituru saavutamisse ELis;
  • tõhustada auditite järelevalvet;
  • edendada sidusust ja koostööd ELi mittekuuluvate riikidega.

Auditireform ELis

Kehtivad eeskirjad võeti vastu aprillis 2014. Nende eesmärk on parandada kohustuslikke auditeid ELis, suurendades audiitorite sõltumatust ja nende kutsealast skeptitsismi auditeeritava ettevõtte juhtkonna suhtes. 

Näiteks avaliku huvi üksuste puhul roteeruvad audiitorid korrapäraselt ning nad ei tohi enam auditeeritavatele klientidele osutada auditiväliseid teenuseid. Avaliku huvi üksused on börsil noteeritud ettevõtted, krediidiasutused, kindlustusandjad või muud ELi riikide poolt määratud avaliku tähtsusega ettevõtted.

Need eeskirjad aitavad audititurgudel edendada mitmekesisust ja suurendada investorite usaldust ettevõtete finantsteabe suhtes, mis omakorda parandab tingimusi piiriüleste investeeringute tegemiseks ja majanduskasvu saavutamiseks ELis.

Kehtivad eeskirjad on järgmised:

  • direktiiv 2014/56/EL, millega muudetakse direktiivi 2206/43/EÜ, millega kehtestatakse raamistik kõigi kohustuslike auditite jaoks, tugevdatakse avalikku järelevalvet audiitorikutse üle ning edendatakse koostööd pädevate ametiasutuste vahel ELis;
  • määrus nr 537/2014, millega täpsustatakse avaliku huvi üksuste (nt börsil noteeritud ettevõtted, pangad ja kindlustusandjad) kohustusliku auditi nõudeid.

Lisateave auditidirektiivi kohta.

Riiklike auditeerimisasutuste vaheline koostöö Euroopas

Euroopa audiitorite järelevalveasutuste komitee (CEAOB) asutati 2016. aastal, et parandada koostööd Euroopa riikide auditeerimisasutuste vahel ELis. CEAOB aitab kaasa auditit käsitlevate ELi õigusaktide nõuetekohasele kohaldamisele, suurendades järelevalvealast ühtsust.

Turu järelevalve

Määruse 537/2014 kohaselt peavad kõik riiklikud auditijärelevalve asutused ja Euroopa konkurentsivõrgustik koostama aruanded, mis käsitlevad arengut avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi riiklikul turul. Komisjon koostab seejärel nende põhjal ühisaruanded kogu ELi kohta.

2017. aasta septembris avaldas komisjon oma esimese ühisaruande järelevalve kohta, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi ELi turu arengut.

2021. aasta jaanuaris avaldas komisjon oma teise ühisaruande järelevalve kohta, mis käsitleb avaliku huvi üksuste kohustusliku auditi ELi turu arengut.

Suhted kolmandate riikidega

Ettevõtted tegutsevad üha enam rahvusvahelisel tasandil ning on noteeritud eri kontinentide kapitaliturgudel. Selleks et tagada investorite kaitse tõhusa ülemaailmse audiitorite järelevalve abil, teeb EL selles valdkonnas rahvusvahelist koostööd.

EL on võtnud vastu mitmeid samaväärsust kinnitavaid otsuseid, tunnustades, et audiitorite avalik järelevalve teatavates kolmandates riikides vastab samaväärsetele ELi nõuetele, mis on kehtestatud auditidirektiiviga.

Samuti on EL vastu võtnud mitmeid otsuseid, millega tunnustatakse, et teatavate kolmandate riikide auditijärelevalveasutused on pädevad vahetama auditi tööpabereid ELi riikide asjakohaste ametiasutustega.

Komisjoni soovitused

Komisjon on esitanud järgmised auditeid ja audiitoreid käsitlevad soovitused.