Ρόλος των ελέγχων και στόχοι της Επιτροπής

Ο υποχρεωτικός έλεγχος είναι η απαιτούμενη από το νόμο εξέταση των οικονομικών αρχείων. Ρόλος του υποχρεωτικού ελέγχου είναι να πιστοποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις εταιρειών ή δημόσιων οντοτήτων. Ο έλεγχος παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως επενδυτές και μετόχους, μια γνώμη για την ακρίβεια των λογαριασμών των εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των αγορών καθώς αυξάνουν την εμπιστοσύνη όσον αφορά την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

Όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους, στόχοι της Επιτροπής είναι:

  • να έχουν τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία και οι ελεγκτές μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την οντότητα που ελέγχουν
  • να αυξηθεί η ενημερωτική αξία των εκθέσεων ελέγχου, προς όφελος των επενδυτών
  • να στηριχθεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου στην ΕΕ
  • να καταστεί δυναμικότερη η αγορά ελέγχων στην ΕΕ
  • να προωθηθεί η εποπτεία των ελέγχων 
  •  να ενισχυθεί η σύγκλιση και η συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ.

Μεταρρύθμιση των ελέγχων στην ΕΕ

Οι σημερινοί κανόνες εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2014. Στόχος τους είναι να βελτιωθούν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι στην ΕΕ μέσω της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και του επαγγελματικού σκεπτικισμού τους έναντι της διοίκησης της ελεγχόμενης εταιρείας.  

Στην περίπτωση οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα, οι ελεγκτές θα εναλλάσσονται σε τακτική βάση και δεν θα τους επιτρέπεται πλέον να παρέχουν ορισμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες στους πελάτες που ελέγχουν. Οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος είναι εισηγμένες εταιρείες, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή άλλου είδους επιχειρήσεις που έχουν οριστεί ως δημοσίου συμφέροντος από χώρες της ΕΕ.

Οι κανόνες αυτοί συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση των αγορών ελεγκτικών υπηρεσιών και τονώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις οικονομικές πληροφορίες για επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι συνθήκες για διασυνοριακές επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ.

Οι κανόνες αυτοί είναι:

  • μία τροποποιητική οδηγία (οδηγία 2014/56/ΕΕ) η οποία καθορίζει το πλαίσιο για όλους τους υποχρεωτικούς ελέγχους, ενισχύει τη δημόσια εποπτεία του επαγγέλματος του ελεγκτή και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών στην ΕΕ
  • ένας κανονισμός (κανονισμός αριθ. 537/2014) που προσδιορίζει τις απαιτήσεις για τους υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως εισηγμένων εταιρειών, τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την οδηγία για τους ελέγχους.

Συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών εθνικών ελεγκτικών αρχών

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ) ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών εθνικών ελεγκτικών αρχών στην ΕΕ. Η ΕΕΦΕΕ συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ελέγχους, διευκολύνοντας την εποπτική σύγκλιση.

Παρακολούθηση της αγοράς

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 537/2014, οι εθνικές αρχές αρμόδιες για την εποπτεία των ελεγκτών και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού οφείλουν να καταρτίζουν έκθεση επί των εξελίξεων της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις εκθέσεις αυτές για να καταρτίσει κοινές εκθέσεις που καλύπτουν το σύνολο της ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της κοινή έκθεση σχετικά με παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά της ΕΕ για την παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος.

Σχέσεις με τρίτες χώρες

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν όλο και περισσότερο σε παγκόσμια βάση και είναι εισηγμένες σε κεφαλαιαγορές σε διάφορες ηπείρους. Η ΕΕ συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο για να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών μέσω μιας αποτελεσματικής παγκόσμιας εποπτείας των ελεγκτών.

Η ΕΕ έχει εγκρίνει αρκετές αποφάσεις ισοδυναμίας με τις οποίες αναγνωρίζει ότι η δημόσια εποπτεία των ελεγκτών σε ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ βάσει της οδηγίας για τους ελέγχους.

Επίσης, η ΕΕ έχει εγκρίνει αρκετές αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζει ότι η αρχή εποπτικού ελέγχου ορισμένων χωρών εκτός ΕΕ είναι επαρκής για την ανταλλαγή εγγράφων ελέγχου με αρμόδιες αρχές χωρών της ΕΕ.

Συστάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει εκδώσει τις παρακάτω συστάσεις σχετικά με τους ελέγχους και τους ελεγκτές: