Υποβολή καταγγελίας για πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε άλλη χώρα του ΕΟΧ

Υποβολή καταγγελίας για πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε άλλη χώρα του ΕΟΧ

Το δίκτυο FIN-NET βοηθά στην εξωδικαστική επίλυση διασυνοριακών διαφορών.