Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητή – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ-ΕΕΕΔ)

Namn på svenska: Grekiska finansombudsmannen – icke-vinstdrivande organisation för alternativ tvistlösning

Finansinstitut som omfattas: banker, investeringstjänsteföretag, fondbolag, värdepappersfonder, fondkommissionärer

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, värdepapper, de flesta investeringar samt vissa pensioner

Språk för klagomål: Grekiska och engelska

E-post: info@hobis.gr

Webbplats: Grekiska finansombudsmannen

Mer information: Faktablad