Με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ των 27 είναι και θα παραμείνει πλήρως λειτουργικό μετά την αποχώρηση. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι συγκεκριμένα, περιορισμένα και έχουν στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων μιας άτακτης αποχώρησης ή τη διευκόλυνση της αναγκαίας προσαρμογής της νομοθεσίας.

Ο παρακάτω κατάλογος περιλαμβάνει τις προτάσεις και τις νομικές πράξεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των μέτρων ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης που πρέπει να υποβληθούν προς ψήφιση στις σχετικές επιτροπές το 2019.

Οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις υπό κατάρτιση πρωτοβουλίες της Επιτροπής μέσω της διαδικτυακής πύλης για τη βελτίωση της νομοθεσίας: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_el

Εγγραφείτε συνδρομητής σε επικαιροποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τίτλος της πρωτοβουλίας Πρόταση/Πράξη της Επιτροπής Διαδικασία έγκρισης
Τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης (2014-2020) 04/09/2019 - COM(2019)399 Φάκελος διαδικασίας
Τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) 04/09/2019 - COM(2019)397 Φάκελος διαδικασίας
Εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης το 2020

04/09/2019 - COM(2019)461

Φάκελος διαδικασίας
Άδειες αλιείας για τα σκάφη της ΕΕ και του ΗΒ που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της άλλης πλευράς 04/09/2019 - COM(2019)398 Φάκελος διαδικασίας
Ρύθμιση της διάρκειας ισχύος των κοινών κανόνων σχετικά με τη βασική συνδεσιμότητα των αεροπορικών μεταφορών και των οδικών εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών 04/09/2019 - COM(2019)396 Φάκελος διαδικασίας
Galileo 25/03/2019 – 2019/488 Εκτελεστική πράξη
Τροποποιήσεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 19/03/2019 – C(2019)2014 Εκτελεστική πράξη
Αεροπορία — Ενιαία ασφάλεια 14/3/2019 – C(2019)1884 Εκτελεστική πράξη
Δασμολογικές ποσοστώσεις 11/3/2019 – 2019/386 Εκτελεστική πράξη
Κανονισμός μετά το Τσερνομπίλ 11/04/2019 – 2019/595 Εκτελεστική πράξη
Εμπορικές ροές μεταξύ ορισμένων εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου 14/2/2019 – 2019/260 Εκτελεστική πράξη
Ασφάλεια και συνδεσιμότητα των σιδηροδρόμων 12/02/2019 – COM(2019)88 Φάκελος διαδικασίας
Επωνυμία του κατόχου άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και του εκπροσώπου του 6/2/2019 – 2019/221 Εκτελεστική πράξη
Φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο έχει οριστεί εντεταλμένο κράτος μέλος 6/2/2019 – 2019/225 Κανονισμός
Erasmus+ 30/1/2019 – COM(2019)65 Φάκελος διαδικασίας
Δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης 30/1/2019 – COM(2019)53 Φάκελος διαδικασίας
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 30/01/2019 – COM(2019)64 Φάκελος διαδικασίας
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 – Τροποποιημένες προθεσμίες 10/10/2019 – C(2019)7296 Φάκελος διαδικασίας
Εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα 30/01/2019 – C(2019)791 Φάκελος διαδικασίας
Έκθεση σχετικά με την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων 30/1/2019 – COM(2019)63 EUR-Lex
Έκθεση σχετικά με την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (εξαίρεση της Κεντρικής Τράπεζας) 30/1/2019 – COM(2019)62 EUR-Lex
Εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου 30/01/2019 – C(2019)792 - Διορθωτικό Φάκελος διαδικασίας
Εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας από τις απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας (MiFIR) 30/01/2019 – C(2019)793 Φάκελος διαδικασίας
Έκθεση σχετικά με την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς 30/1/2019 – COM(2019)68 EUR-Lex
Έκθεση σχετικά με την εξαίρεση της Κεντρικής Τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου («Τράπεζα της Αγγλίας») δυνάμει του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 30/01/2019 – COM(2019) 69 EUR-Lex
Εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείου Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων 30/01/2019 – C(2019)794 Φάκελος διαδικασίας
Επωνυμία του κατόχου της άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών 29/1/2019 – 2019/138 Εκτελεστική πράξη
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 23/1/2019 – COM(2019)48 Φάκελος διαδικασίας
Άδειες αλιείας 23/1/2019 – COM(2019)49 Φάκελος διαδικασίας
Εδαφική συνεργασία στη νήσο της Ιρλανδίας

19/12/2018 – COM(2018)892

Φάκελος διαδικασίας
Αεροπορικές μεταφορές (βασική συνδεσιμότητα)

19/12/2018 – COM(2018)893

Φάκελος διαδικασίας
Αεροπορικές μεταφορές (ασφάλεια)

19/12/2018 – COM(2018)894

Φάκελος διαδικασίας
Οδικές μεταφορές (βασική συνδεσιμότητα)

19/12/2018 - COM(2018)895

Φάκελος διαδικασίας
Γενική άδεια εξαγωγής της ΕΕ (είδη διπλής χρήσης) 19/12/2018 - COM(2018)891 Φάκελος διαδικασίας
Καθεστώς των δικαιωμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη μεταβατική περίοδο 19/12/2018 – 2019/401 Φάκελος διαδικασίας
Απόφαση ισοδυναμίας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους του Ηνωμένου Βασιλείου

19/12/2018 – C(2018)9139 - Τροποποίηση

EUR-Lex
Απόφαση ισοδυναμίας για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) του Ηνωμένου Βασιλείου

19/12/2018 – C(2018)9138 - Τροποποίηση

EUR-Lex
Επίπεδα γεωγραφικής κατανομής (ισοζύγιο πληρωμών)

19/12/2018 – C(2018)8872

Φάκελος διαδικασίας
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (εκκαθάριση)

19/12/2018 – C(2018)9122 - Τροποποίηση

Φάκελος διαδικασίας
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (περιθώρια)

19/12/2018 – C(2018)9118 - Τροποποίηση

Φάκελος διαδικασίας
Προθεσμίες για την υποβολή διασαφήσεων εξαγωγής (βρετανικές θάλασσες)

19/12/2018 – C(2018)9094

Φάκελος διαδικασίας
Αναστολή του Ηνωμένου Βασιλείου από το ενωσιακό μητρώο 17/12/2018 – C(2018)8707
Υδροφθοράνθρακες (τιμές αναφοράς)

17/12/2018 – C(2018)8801

EUR-Lex
Υδροφθοράνθρακες (υποβολή εκθέσεων)

14/12/2018 – C(2018)8575

EUR-Lex
Ενεργειακή απόδοση 13/11/2018 - COM(2018)744 Φάκελος διαδικασίας
Θεωρήσεις 13/11/2018 - COM(2018)745 φάκελος διαδικασίας
Επιθεωρήσεις πλοίων 01/08/2018 - COM/2018/567 Φάκελος διαδικασίας
Ευθυγράμμιση του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος 01/08/2018 - COM/2018/568 Φάκελος διαδικασίας
Έγκριση τύπου αυτοκινήτων 4/6/2018 - COM(2018)397 Φάκελος διαδικασίας
Κατανομή δασμολογικών ποσοστώσεων 22/05/2018 - COM/2018/312 - Διορθωτικό Φάκελος διαδικασίας
Μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 29/11/2017 - COM(2017)735 Φάκελος διαδικασίας
Μετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 29/11/2017 - COM(2017)734 Φάκελος διαδικασίας