Внимание:

Тази уебстраница за преговорите по член 50 вече не се актуализира. С оглед на преходния период и Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство актуализациите на известията по-долу се публикуват на следната страница от новия специален уебсайт: Подготовка за края на преходния период

За информация за преговорите по бъдещото партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство вижте тук.

Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз налага необходимостта да се гарантира, че бъдещата правна рамка на ЕС-27 ще остане напълно оперативна след оттеглянето. Предложените мерки са ограничени, конкретни и насочени към преодоляване на отрицателното въздействие на едно неорганизирано оттегляне или към даване на възможност за адаптиране на законодателството.

Списъкът по-долу включва предложенията и правните актове, приети от Комисията. Можете да видите и списъка с мерките за готовност и извънредните мерки, които ще бъдат внесени за гласуване в съответните комитети през 2019 г.

Гражданите и заинтересованите страни могат да споделят своите мнения относно инициативите на Комисията в процес на подготовка на портала за по-добро регулиране: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_bg

Абонамент за актуализации

Наименование на инициативата Предложение/правен акт на Комисията Процедура за приемане
Изменение на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (2014—2020 г.) 4.9.2019 г. – COM(2019)399 Процедурно досие
Изменение на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) 4.9.2019 г. – COM(2019)397 Процедурно досие
Изпълнение на общия бюджет на Съюза през 2020 г.

4.9.2019 г. – COM(2019)461

Процедурно досие
Разрешения за риболов за кораби на ЕС и Обединеното кралство за риболовни операции във водите на всяка една от страните 4.9.2019 г. – COM(2019)398 Процедурно досие
Промяна във връзка с валидността на общите правила за основна свързаност на въздушния и на товарния и пътническия автомобилен транспорт 4.9.2019 г. – COM(2019)396 Процедурно досие
Галилео 25.3.2019 г. – 2019/488 Акт за изпълнение
Изменения на Митническия кодекс на Съюза 19.3.2019 г. – C(2019)2014 Акт за изпълнение
Въздухоплаване – едноетапна проверка за сигурност 14.3.2019 г. – C(2019)1884 Акт за изпълнение
Тарифни квоти 11.3.2019 г. – 2019/386 Акт за изпълнение
Регламент за мерките след Чернобил 11.4.2019 г. – 2019/595 Акт за изпълнение
Търговски потоци между някои от най-отдалечените региони на Съюза и Обединеното кралство 14.2.2019 г. – 2019/260 Акт за изпълнение
Безопасност и свързаност на железопътния транспорт 12.2.2019 г. – COM(2019)88 Процедурно досие
Име на притежателя на разрешение за фуражни добавки и на неговия представител 6.2.2019 г. – 2019/221 Акт за изпълнение
Оператори на въздухоплавателни средства, за които Обединеното кралство е посочено като администрираща държава членка 6.2.2019 г. – 2019/225 Регламент
Програма „Еразъм+“ 30.1.2019 г. – COM(2019)65 Процедурно досие
Социалноосигурителни права 30.1.2019 г. – COM(2019)53 Процедурно досие
Бюджет на ЕС за 2019 г. 30.1.2019 г. – COM(2019)64 Процедурно досие
Бюджет на ЕС за 2019 г. – изменение на сроковете 10.10.2019 г. – C(2019)7296 Процедурно досие
Освобождаване на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга във връзка със сделките с извънборсови деривати 30.1.2019 г. – C(2019)791 Процедурно досие
Доклад относно освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга съгласно Регламента относно сделките за финансиране с ценни книжа 30.1.2019 г. – COM(2019)63 EUR-Lex
Доклад относно освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга във връзка със сделките с извънборсови деривати (освобождаване на централната банка) 30.1.2019 г. – COM(2019)62 EUR-Lex
Освобождаване на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга (Регламент относно пазарната злоупотреба) 30.1.2019 г. – C(2019)792Поправка Процедурно досие
Освобождаване на Английската централна банка от изискванията за прозрачност преди и след сключването на сделки (Регламент за пазарите на финансови инструменти) 30.1.2019 г. – C(2019)793 Процедурно досие
Доклад относно освобождаването на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга съгласно Регламента относно пазарната злоупотреба 30.1.2019 г. – COM(2019)68 EUR-Lex
Доклад относно освобождаването на Английската централна банка съгласно Регламента за пазарите на финансови инструменти 30.1.2019 г. – COM(2019)69 EUR-Lex
Освобождаване на Английската централна банка и службата на Обединеното кралство за управление на дълга съгласно Регламента относно сделките за финансиране с ценни книжа 30.1.2019 г. – C(2019)794 Процедурно досие
Наименование на притежателя на разрешение за употреба на фуражни добавки 29.1.2019 г. – 2019/138 Акт за изпълнение
Европейски фонд за морско дело и рибарство 23.1.2019 г. – COM(2019)48 Процедурно досие
Разрешения за риболов 23.1.2019 г. – COM(2019)49 Процедурно досие
Териториално сътрудничество на остров Ирландия

19.12.2018 г. – COM(2018)892

Процедурно досие
Въздушен транспорт (основна свързаност)

19.12.2018 г. – COM(2018)893

Процедурно досие
Въздушен транспорт (безопасност)

19.12.2018 г. – COM(2018)894

Процедурно досие
Автомобилен транспорт (основна свързаност)

19.12.2018 г. – COM(2018)895

Процедурно досие
Генерално разрешение на ЕС за износ (изделия с двойна употреба) 19.12.2018 г. – COM(2018)891 Процедурно досие
Режим за квотите на Обединеното кралство през преходния период 19.12.2018 г. – 2019/401 Процедурно досие
Решение за еквивалентност на централните контрагенти от Обединеното кралство

19.12.2018 г. – C(2018)9139Поправка

EUR-Lex
Решение за еквивалентност на централните депозитари на ценни книжа от Обединеното кралство

19.12.2018 г. – C(2018)9138Поправка

EUR-Lex
Нива на географска разбивка (платежен баланс)

19.12.2018 г. – C(2018)8872

Процедурно досие
Регулаторни технически стандарти (клиринг)

19.12.2018 г. – C(2018)9122Поправка

Процедурно досие
Регулаторни технически стандарти (маржове)

19.12.2018 г. – C(2018)9118Поправка

Процедурно досие
Срок за подаване на декларации за износ (морски води на Обединеното кралство)

19.12.2018 г. – C(2018)9094

Процедурно досие
Временно спиране за Обединеното кралство в Регистъра на ЕС 17.12.2018 г. – C(2018)8707
Флуоровъглеводороди (референтни стойности)

17.12.2018 г. – C(2018)8801

EUR-Lex
Флуоровъглеводороди (докладване)

14.12.2018 г. – C(2018)8575

EUR-Lex
Енергийна ефективност 13.11.2018 г. – COM(2018)744 Процедурно досие
Визи 13.11.2018 г. – COM(2018)745 Процедурно досие
Проверки на кораби 1.8.2018 г. – COM(2018)567 Процедурно досие
Трасе на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа 1.8.2018 г. – COM(2018)568 Процедурно досие
Одобрение на типа на моторни превозни средства 4.6.2018 г. – COM(2018)397 Процедурно досие
Разпределяне на тарифните квоти 22.5.2018 г. – COM/2018/312Поправка Процедурно досие
Преместване на Европейската агенция по лекарствата 29.11.2017 г. – COM(2017)735 Процедурно досие
Преместване на Европейския банков орган 29.11.2017 г. – COM(2017)734 Процедурно досие