Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie. Európska rada (článok 50) 11. apríla 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom rozhodla o ďalšom predĺžení dvojročného obdobia stanoveného v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii do 31. októbra 2019. V prípade, že Dolná snemovňa do 31. októbra 2019 neschváli dohodu o vystúpení, všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie sa na Spojené kráľovstvo prestanú uplatňovať od 1. novembra 2019, 00:00 hod. (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“). Spojené kráľovstvo sa následne stane treťou krajinou.

Ak Spojené kráľovstvo ratifikuje dohodu o vystúpení v ktoromkoľvek štádiu do 31. októbra 2019, vystúpenie sa uskutoční v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po ukončení ratifikačných postupov.

V týchto oznamoch, ktorých cieľom je pripraviť občanov a zainteresované strany na vystúpenie Spojeného kráľovstva, sa uvádzajú jeho dôsledky v celom rade oblastí politiky.

Informácie týkajúce sa vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ uverejňujú aj decentralizované agentúry EÚ, napríklad Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Európska chemická agentúra, Európska agentúra pre lieky a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Ďalšie stanoviská a pokyny vydali aj tri európske orgány dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a jednotný mechanizmus dohľadu.

Vyjednávači Európskej komisie a Spojeného kráľovstva 19. marca 2018 informovali o pokroku dosiahnutom pri rokovaní o návrhu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Európska rada (čl. 50) uvítala 23. marca 2018 dosiahnutie dohody vo veci určitých častí právneho textu a vyzvala na zintenzívnenie úsilia o dosiahnutie pokroku v zostávajúcich otázkach týkajúcich sa vystúpenia. Európska rada (čl. 50) ďalej uviedla, že nič nie je dohodnuté, pokiaľ nie je dohodnuté všetko. To znamená, že dohoda o prechodnom období do 31. decembra 2020 je možná, ale zatiaľ v tejto fáze nie je istá. Európska rada (čl. 50) preto vyzvala Komisiu, vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a členské štáty, aby pokračovali v práci na pripravenosti na dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva na všetkých úrovniach, pričom je potrebné zohľadniť všetky scenáre, ktoré pripadajú do úvahy. Oznamy útvarov Komisie uverejnené na týchto webových stránkach sú reakciou na túto žiadosť. Vysvetľujú, aké dôsledky by malo vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez formálnej, ratifikovanej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou.

Úplné informácie o rokovaniach podľa článku 50.