Съдържание

Тази уебстраница за преговорите по член 50 вече не се актуализира. С оглед на преходния период и Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство актуализациите на известията по-долу се публикуват на следната страница от новия специален уебсайт: Подготовка за края на преходния период

За информация за преговорите по бъдещото партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство вижте тук.

На 29 октомври 2019 г. Европейският съвет (член 50) реши, в съгласие с Обединеното кралство, да удължи двегодишния период, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, до 31 януари 2020 г. Вследствие на това решение и докато не бъде решено друго, в документите, публикувани на тази страница, всяко посочване на 30 март 2019 г., 13 април 2019 г. или 1 ноември 2019 г. 00:00 часа централноевропейско време като датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се чете като посочване на 1 февруари 2020 г. 00:00 часа централноевропейско време.
В случай че страните по споразумението за оттегляне приключат съответните процедури по ратификация и уведомят депозитаря за приключването на тези процедури през ноември 2019 г., декември 2019 г. или януари 2020 г., споразумението за оттегляне ще влезе в сила съответно на:
– 1 декември 2019 г.,
– 1 януари 2020 г. или
– 1 февруари 2020 г.

В тези известия, чиято цел е да се подготвят гражданите и заинтересованите страни за оттеглянето на Обединеното кралство, се посочват последиците в различни области на политиката.

Децентрализираните агенции на ЕС също публикуваха информация относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС — например Службата на Общността за сортовете растения, Европейската агенция по химикали, Европейската агенция по лекарствата и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Освен това трите европейски надзорни органа (Европейският банков орган, Европейският орган за ценни книжа и пазари и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ), както и единният надзорен механизъм, публикуваха становища и насоки.

На 19 март 2018 г. преговарящите от Европейската комисия и Обединеното кралство представиха напредъка, постигнат в преговорите за проект на споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. На 23 март 2018 г. Европейският съвет (член 50) приветства споразумението, постигнато по части от правния текст, и призова за активизиране на усилията за постигане на напредък по оставащите въпроси, свързани с оттеглянето. Европейският съвет (член 50) също така посочи, че нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено. Това означава, че може да бъде договорен преходен период до 31 декември 2020 г., но на този етап това не е сигурно. Затова Европейският съвет (член 50) призова Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и държавите членки да продължат работата по подготовката на всички равнища за последствията от оттеглянето на Обединеното кралство, като вземат предвид всички възможни резултати. Известията на ведомствата на Комисията, публикувани на този уебсайт, са в отговор на този призив. В тях са посочени последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без официално, ратифицирано споразумение между Обединеното кралство и Европейския съюз.

Пълна информация за преговорите по член 50.