Zadania

Grupa zadaniowa ds. pomocniczości, proporcjonalności i uzyskiwania lepszych rezultatów przy mniejszych nakładach pracy („robić mniej, ale efektywniej”) została utworzona 14 listopada 2017 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera. Będzie ona:

  • wydawać zalecenia dotyczące lepszego stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności
  • określać obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać wykonywanie zadań państwom członkowskim
  • znajdować sposoby lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację.

Przeczytaj komunikat prasowy na temat utworzenia grupy zadaniowej

Metody pracy

Od stycznia do lipca 2018 r. grupa zadaniowa zbierała się raz w miesiącu w celu omówienia określonych tematów. Do wyrażenia opinii na temat dokumentów roboczych związanych z tymi tematami zaproszono zainteresowane strony.

Metody pracy grupy zadaniowej ds. pomocniczości

Spotkania grupy zadaniowej

Daty, dokumenty robocze, szczegółowe informacje na temat spotkań

Przewodniczący i członkowie

Przewodniczący

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa

Członkowie

Parlamenty narodowe

  • Toomas Vitsut – przewodniczący Komisji do Spraw Europejskich w estońskim parlamencie (Riigikogu)
  • Reinhold Lopatka – przewodniczący Stałej Podkomisji ds. Unii Europejskiej Rady Narodowej parlamentu Austrii
  • Kristian Vigenin – przewodniczący Komisji Spraw Europejskich i Nadzoru Funduszy Europejskich w Zgromadzeniu Narodowym Republiki Bułgarii

Komitet Regionów

  • Karl-Heinz Lambertz – przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów
  • Michael Schneider – członek Europejskiego Komitetu Regionów
  • François Decoster – członek Europejskiego Komitetu Regionów

Przeczytaj komunikat prasowy na temat mianowania członków

Uwagi zainteresowanych stron

Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swoich uwag ogólnych na temat pracy grupy zadaniowej.

Task Force feedback

Sprawozdanie

10 lipca 2018 r. grupa zadaniowa przekazała przewodniczącemu Komisji Jean-Claude’owi Junckerowi swoje sprawozdanie końcowe. Przewodniczący zwrócił się do grupy zadaniowej o przeanalizowanie w nim trzech kwestii: w jaki sposób można lepiej stosować zasady pomocniczości i proporcjonalności w instytucjach UE; jak można lepiej włączać władze regionalne i lokalne w tworzenie polityki UE i jej realizację oraz czy istnieją obszary polityki, w odniesieniu do których uprawnienia mogłyby z czasem zostać przekazane z powrotem państwom członkowskim.

Grupa zadaniowa stwierdziła, że potrzebny jest nowy sposób pracy, jeśli chodzi o zasady pomocniczości i proporcjonalności, który umożliwi władzom lokalnym i regionalnym oraz parlamentom narodowym bardziej skuteczny wkład w kształtowanie polityki UE i opracowywanie nowych przepisów. Proponowane nowe podejście przewidywałoby, że zasady pomocniczości i proporcjonalności będą oceniane bardziej spójnie na wszystkich szczeblach administracji rządowej, w oparciu o „modelową sieć” – rodzaj listy kontrolnej w zakresie pomocniczości i proporcjonalności. Zaproponowano również, aby – kiedy pojawi się kolejna okazja do zmiany Traktatu UE – wydłużyć z 8 do 12 tygodni czas dostępny dla parlamentów narodowych na przedstawianie swoich opinii na temat projektów aktów prawnych UE. Ponadto zalecono, aby trzy instytucje UE uzgodniły ukierunkowany wieloletni program, który wspierałby proces przywracania równowagi w działaniach UE w niektórych obszarach polityki z myślą o skuteczniejszym wdrażaniu istniejących przepisów i odstąpieniu od inicjowania nowych aktów prawnych. Podstawą tego podejścia jest wprowadzenie przez Komisję pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera znacznie bardziej ukierunkowanych programów prac Komisji i rocznych wspólnych deklaracji uzgodnionych przez trzy instytucje UE w sprawie priorytetowych aktów prawnych do przyjęcia w danym roku.

Sprawozdanie grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i uzyskiwania lepszych rezultatów przy mniejszych nakładach pracy („robić mniej, ale efektywniej”)

Zestawienie informacji

Komunikat prasowy na temat sprawozdania końcowego

Nagranie wideo – sprawozdanie końcowe grupy zadaniowej

Kolejne działania

Przewodniczący Juncker przeanalizuje sprawozdanie i podejmie odpowiednie działania. Komisja Europejska przygotowuje obecnie komunikat skupiający się na dalszej poprawie pomocniczości, proporcjonalności i lepszym stanowieniu prawa w ramach codziennego funkcjonowania Unii Europejskiej, zgodnie z tym co zapowiedziano w programie prac na 2018 r. Dyskusje na temat kolejnych działań w związku z zaleceniami grupy zadaniowej będą kontynuowane podczas dwóch ważnych wydarzeń. Austriacka prezydencja UE zorganizuje w listopadzie w Bregencji konferencję na temat pomocniczości, która będzie okazją do dokładniejszego omówienia sprawozdania grupy zadaniowej oraz rozważenia, jakie dalsze działania podjąć w odniesieniu do jej zaleceń. W marcu 2019 r. Europejski Szczyt Regionów i Miast będzie okazją do omówienia zaleceń grupy zadaniowej.

Dokumenty

PobierzPDF - 314.7 KB
PobierzPDF - 122.1 KB
Pierwszy wiceprzewodniczący