Uzdevums

Darba grupu par subsidiaritāti, proporcionalitāti un principu “Darīt mazāk, bet efektīvāk” 2017. gada 14. novembrī izveidoja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers. Darba grupai tika uzticēts:

  • sniegt ieteikumus par to, kā labāk piemērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus,
  • apzināt politikas jomas, kurās darbu varētu atkal deleģēt vai pavisam nodot dalībvalstīm,
  • apzināt veidus, kā reģionālās un vietējās iestādes labāk iesaistīt ES politikas veidošanā un īstenošanā.

Lasīt paziņojumu presei par darba grupas izveidi

Darba metodes

No 2018. gada janvāra līdz jūlijam darba grupa tikās reizi mēnesī, lai pārrunātu konkrētus jautājumus. Ieinteresētās personas tika aicinātas komentēt darba dokumentus šajos jautājumos.

Subsidiaritātes darba grupas darba metodes

Darba grupas sanāksmes

Datumi, darba dokumenti, informācija par sanāksmēm

Vadība un locekļi

Priekšsēdētājs

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss — atbild par labāku regulējumu

Locekļi

Valstu parlamenti

  • Tomass Vitsuts — Igaunijas parlamenta Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs
  • Rainholds Lopatka — Nacionālās padomes pastāvīgās apakškomitejas ES lietās priekšsēdētājs, Austrijas parlaments
  • Kristians Vigenins — Bulgārijas Republikas Nacionālās asamblejas Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komitejas priekšsēdētājs

Reģionu komiteja

  • Karls Haincs Lambercs — Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs
  • Mihaels Šnaiders — Eiropas Reģionu komitejas loceklis
  • Fransuā Dekostērs — Eiropas Reģionu komitejas loceklis

Lasīt paziņojumu presei par darba grupas locekļu apstiprināšanu

Jūsu atsauksmes

Ieinteresētās puses varēja sniegt vispārējas atsauksmes par darba grupas darbu.

Task Force feedback

Ziņojums

Darba grupa 2018. gada 10. jūlijā iesniedza Komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkeram savu noslēguma ziņojumu. Tajā sniegtas atbildes uz trim jautājumiem, kurus priekšsēdētājs bija lūdzis aplūkot: kā ES iestādēs labāk piemērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus; kā reģionālās un vietējās iestādes labāk iesaistīt ES politikas veidošanā un īstenošanā; vai ir politikas jomas, kurās laika gaitā pilnvaras varētu nodot atpakaļ dalībvalstīm.

Darba grupa secināja, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes jomā ir vajadzīga jauna pieeja darbam, lai ļautu vietējām un reģionālām iestādēm un valstu parlamentiem efektīvāk sekmēt ES politikas veidošanu un jaunu tiesību aktu izstrādi. Saskaņā ar ierosināto jauno pieeju subsidiaritātes un proporcionalitātes princips visos valdības līmeņos izvērtējams konsekventāk, balstoties uz “paraugtabulu” – sava veida subsidiaritātes un proporcionalitātes kontrolsarakstu. Tika arī ieteikts, ka nākamajā ES Līgumu pārskatīšanā laiks, kurā valstu parlamenti var sniegt viedokli par ES tiesību aktu projektiem, ir jāgroza no 8 līdz 12 nedēļām. Visbeidzot, darba grupa iesaka 3 ES iestādēm vienoties par mērķtiecīgu daudzgadu programmu, kas sekmētu izmaiņas ES darbā dažās politikas jomās; mērķis ir panākt esošo tiesību aktu efektīvāku īstenošanu un atturēties no jaunu tiesību aktu ierosināšanas. Šīs pieejas pamatā ir Ž. K. Junkera vadītās Komisijas laikā ieviestā prakse gādāt par daudz mērķtiecīgākām Komisijas darba programmām un nākt klajā ar ikgadējām kopīgām deklarācijām, kurās 3 ES iestādes vienojas par prioritārajiem dosjē, kas jāpieņem attiecīgajā gadā.

Subsidiaritātes, proporcionalitātes un principa “Darīt mazāk, bet efektīvāk” jautājumu darba grupas ziņojums

Faktu lapa

Paziņojums presei par noslēguma ziņojumu

Video — darba grupas noslēguma ziņojums

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers iepazīsies ar ziņojumu un nodrošinās piemērotu turpmāko rīcību. Eiropas Komisija tagad gatavo paziņojumu par to, kā vēl vairāk nostiprināt subsidiaritāti, proporcionalitāti un uzlabot regulējumu Eiropas Savienības ikdienas darbībā, kā tas paziņots Komisijas darba programmā 2018. gadam. Divi nozīmīgi pasākumi veicinās pārdomas par turpmākajiem pasākumiem saskaņā ar darba grupas ieteikumiem. ES prezidentvalsts Austrija novembrī Brēgencā rīkos konferenci par subsidiaritāti, kas pavērs iespēju turpināt diskusijas par darba grupas ziņojumu un to, kā īstenot tās sniegtos ieteikumus. Eiropas pilsētu un reģionu samits 2019. gada martā būs vēl viena iespēja pārrunāt darba grupas ieteikumus.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 314.7 KB
LejupielādētPDF - 122.1 KB
Priekšsēdētāja pirmais vietnieks