Ülesanne

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma „Teeme vähem, aga paremini“ moodustas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker 14. novembril 2017. Rühm:

  • esitab soovitusi, kuidas paremini kohaldada subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet
  • teeb kindlaks valdkondi, milles otsustusõiguse saaks ELi riikidele tagasi delegeerida või lõplikult nende pädevusse jätta
  • otsib võimalusi paremini kaasata piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi ELi poliitika kujundamisse ja teostamisse

Lugege pressiteadet rakkerühma moodustamise kohta

Töömeetodid

2018. aasta jaanuarist kuni juulini kohtus rakkerühm kord kuus, et arutada konkreetseid teemasid. Huvitatud isikutel paluti esitada märkusi arutlusel olnud küsimusi käsitlevate töödokumentide kohta.

Subsidiaarsuse rakkerühma töömeetodid

Rakkerühma koosolekud

Kuupäevad, töödokumendid, koosolekute üksikasjad

Juhtkond ja liikmed

Eesistuja

Esimene asepresident Frans Timmermans – vastutab parema õigusloome eest

Liikmed

Riikide parlamendid

  • Toomas Vitsut – Eesti parlamendi (Riigikogu) Euroopa asjade komisjoni esimees
  • Reinhold Lopatka – Austria parlamendi Euroopa Liidu asjade alalise allkomisjoni esimees
  • Kristian Vigenin – Bulgaaria parlamendi Euroopa asjade ja ELi rahaliste vahendite kasutamise järelevalve komisjoni esimees

Regioonide Komitee

  • Karl-Heinz Lambertz – Euroopa Regioonide Komitee president
  • Michael Schneider – Euroopa Regioonide Komitee liige
  • François Decoster – Euroopa Regioonide Komitee liige

Lugege pressiteadet liikmete ametisse nimetamise kohta

Teie tagasiside

Huvitatud isikud said esitada üldist tagasisidet rakkerühma töö kohta.

Task Force feedback

Aruanne

10. juulil 2018 esitas rakkerühm komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile oma tegevuse lõpparuande. Aruandes vastatakse kolmele küsimusele, millega tegelemise president oli rühmale ülesandeks teinud: kuidas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid ELi institutsioonides paremini kohaldada, kuidas paremini kaasata piirkondlikke ja kohalikke ametiasutusi ELi poliitika kujundamisse ja teostamisse ning kas on poliitikavaldkondi, mille puhul tuleks otsustusõigus aja jooksul liikmesriikidele tagasi anda.

Rakkerühm jõudis järeldusele, et selleks, et kohalikud ja piirkondlikud asutused ning liikmesriikide parlamendid saaksid sisulisemalt osaleda ELi poliitika kujundamises ja uute õigusaktide kavandamises, on vaja töömeetodit, mis hõlmaks subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet uuel viisil. Kavandatud uue lähenemisviisi kohaselt tuleks subsidiaarsust ja proportsionaalsust hinnata järjepidevamalt kõigil valitsemistasanditel, tuginedes näidistabelile, mis toimiks subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kontrollnimekirjana. Samuti tehakse ettepanek pikendada ajavahemikku, mille jooksul liikmesriikide parlamendid saavad esitada arvamusi ELi õigusaktide eelnõude kohta. ELi aluslepingute järgmise läbivaatamise käigus soovitatakse seda pikendada praeguselt kaheksalt nädalalt kaheteistkümnele. Kolmel ELi institutsioonil soovitatakse kokku leppida ka konkreetne mitmeaastane programm, millega tasakaalustada ELi tööd mõnes poliitikavaldkonnas nii, et olemasolevaid õigusakte saaks rakendada tulemuslikumalt ja algatada tuleks vähem uusi õigusakte. Ettepanekud põhinevad president Junckeri juhitavas komisjonis kasutusele võetud senisest sihipärasematel tööprogrammidel ning iga-aastastel ühisdeklaratsioonidel, milles kolm institutsiooni lepivad kokku kõnealusel aastal vastu võetavates prioriteetsetes dokumentides.

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma „Teeme vähem, aga paremini“ lõpparuanne

Teabeleht

Lõpparuande pressiteade

Video – Rakkerühma lõpparuanne

Edasised sammud

Komisjoni president tutvub aruandega ja otsustab, kuidas edasi tegutseda. Euroopa Komisjon koostab praegu teatist, mille keskne teema on subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja parema õigusloome põhimõtete laiem kasutamine Euroopa Liidu igapäevases toimimises, nagu on välja kuulutatud komisjoni 2018. aasta tööprogrammis. Rakkerühma soovitusi saab edasi arutada kahe olulise kohtumise raames. ELi eesistujariik Austria korraldab novembris Bregenzis subsidiaarsuse teemalise konverentsi, kus saab samuti rakkerühma aruande üle nõu pidada ja kaaluda, kuidas rühma soovitusi edaspidi ellu viia. 2019. aasta märtsis toimuv Euroopa linnade ja piirkondade tippkohtumine on samuti hea võimalus sellel teemal edasi mõelda.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 314.7 KB
Laadi allaPDF - 122.1 KB
Esimene asepresident