Мисия

Работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“ бе създадена на 14 ноември 2017 г. от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Тя ще:

  • прави препоръки как по-ефективно да се прилагат принципите на субсидиарността и пропорционалността;
  • идентифицира области на политиката, в които работата може да бъде отново делегирана или окончателно върната на държавите членки;
  • намира начини за по-ефективно участие на регионалните и местните органи в създаването и изпълнението на политиките на ЕС.

Прочетете съобщението за медиите относно създаването на работната група

Методи на работа

От януари до юли 2018 г. работната група заседаваше веднъж месечно по конкретни въпроси. Заинтересованите страни бяха поканени да коментират работните документи по тези въпроси.

Методи на работа на работната група по въпросите на субсидиарността

Заседания на работната група

Дати, работни документи, подробна информация за заседанията

Ръководство и членове

Председател

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс — отговаря за по-доброто регулиране

Членове

Национални парламенти

  • Томас Витсут — председател на Комисията по европейски въпроси в парламента на Естония (Riigikogu)
  • Райнхолд Лопатка — председател на постоянната подкомисия по европейски въпроси в Националния съвет — парламента на Австрия
  • Кристиан Вигенин — председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание на Република България

Комитет на регионите

  • Карл-Хайнц Ламберц — председател на Европейския комитет на регионите
  • Михаел Шнайдер — член на Европейския комитет на регионите
  • Франсоа Дьокосте — член на Европейския комитет на регионите

Прочетете съобщението за медиите относно назначенията

Вашите коментари

Заинтересованите страни имаха възможност да направят общи коментари за работата на работната група.

Task Force feedback

Доклад

На 10 юли 2018 г. работната група предаде своя окончателен доклад на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер. В него се дава отговор на три въпроса, които председателят поиска да бъдат разгледани от работната група: по какъв начин принципите на субсидиарност и пропорционалност могат да се прилагат по-добре в институциите на ЕС; как участието на регионалните и местните органи в създаването и изпълнението на политики на ЕС да стане по-ефективно; има ли области на политиката, в които с течение на времето правомощията биха могли да бъдат върнати на държавите членки.

Работната група заключи, че е необходим нов начин на работа по въпросите на субсидиарността и пропорционалността, за да се даде възможност на местните и регионалните органи и на националните парламенти да допринасят по-ефективно за разработването на политиките на ЕС и изготвянето на ново законодателство. Според предлагания нов подход субсидиарността и пропорционалността ще се анализират по-последователно на всички равнища на управление въз основа на таблица образец, представляваща на практика контролен списък за проверка на субсидиарността и пропорционалността. Освен това тя предложи при следващото преразглеждане на Договора за ЕС времето, в което националните парламенти могат да изразят становищата си за проекти за законодателство на ЕС, да се увеличи от 8 на 12 седмици. На последно място работната група препоръчва трите институции на ЕС да постигнат споразумение по целенасочена многогодишна програма, която ще насърчава промяна на работата на ЕС в някои области на политиката в посока на по-ефективно прилагане на действащото законодателство и избягване на инициирането на ново законодателство. С това се надграждат въведените от Комисията „Юнкер“ много по-целенасочени работни програми на Комисията и годишни съвместни декларации, договорени между трите институции по приоритетните досиета, които следва да бъдат приети през съответната година.

Доклад относно работната група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и принципа „правим по-малко, но по-ефективно“

Информационен документ

Съобщение за медиите относно окончателния доклад

Видеоклип — окончателен доклад на работната група

Следващи стъпки

Председателят Юнкер ще проучи доклада и ще гарантира предприемането на подходящи последващи действия. В момента Европейската комисия подготвя съобщение относно допълнителното засилване на субсидиарността и пропорционалността и по-доброто регулиране във всекидневната работа на Европейския съюз, както беше обявено в работната ѝ програма за 2018 г. Две важни прояви ще допринесат за обсъждането на последващите действия във връзка с препоръките на работната група. Австрийското председателство на ЕС ще организира през ноември в Брегенц конференция по въпросите на субсидиарността, на която докладът на работната група ще бъде обсъден по-подробно и ще бъде разгледано как да бъдат изпълнени препоръките в него. През март 2019 г. на Европейската среща на високо равнище на регионите и градовете ще бъде предоставена още една възможност за обсъждане на препоръките на работната група.

Документи

СвалиPDF - 314.7 KB
СвалиPDF - 122.1 KB
Първи заместник-председател