Poznajte svoje práva

Dôstojnosť, slobody, rovnosť, solidarita, občianske práva a spravodlivosť.

Charta základných práv Európskej únie

Úplné znenie charty, uplatňovanie charty, vzťah charty a medzinárodných právnych predpisov

Ako nahlásiť porušenie vašich práv

Ako adresovať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu, verejnej správe, vnútroštátnym súdom alebo špecializovanému orgánu pre ľudské práva.

Ochrana oznamovateľov

Iniciatívy Európskej komisie o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie.