ES pagrindinių teisių chartija

Visas Chartijos tekstas, Chartijos taikymas, kaip Chartija susijusi su tarptautinės teisės aktais

Žinokite savo teises

Orumas, laisvės, lygybė, solidarumas, piliečių teisės, teisingumas.

Kaip pranešti apie jūsų teisių pažeidimą?

Skundo teikimas atitinkamai nacionalinei institucijai, administravimo institucijai, nacionaliniams teismams arba specializuotai žmogaus teisių institucijai

Pranešėjų apsauga

Europos Komisijos iniciatyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos