Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Πλήρες κείμενο του Χάρτη, εφαρμογή του Χάρτη, ο Χάρτης σε σχέση με το διεθνές δίκαιο

Μάθετε τα δικαιώματά σας

Αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώματα των πολιτών, δικαιοσύνη.

Πώς να καταγγείλετε παραβίαση των δικαιωμάτων σας

Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια εθνική αρχή, στην κυβέρνηση, στα εθνικά δικαστήρια ή σε ειδικευμένο φορέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.