Μάθετε τα δικαιώματά σας

Αξιοπρέπεια, ελευθερίες, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιώματα των πολιτών, δικαιοσύνη.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Πλήρες κείμενο του Χάρτη, εφαρμογή του Χάρτη, ο Χάρτης σε σχέση με το διεθνές δίκαιο

How to report a breach of your rights

Addressing your complaint to the relevant national authority, government, national courts or a specialised human rights body.

Whistleblowers protection

European Commission initiatives on the protection of persons reporting on breaches of Union law.