Väärikus

ELi põhiõiguste harta I jaotis.

Vabadused

ELi põhiõiguste harta II jaotis

Võrdsus

ELi põhiõiguste harta III jaotis.

Solidaarsus

ELi põhiõiguste harta IV jaotis.

Kodanike õigused

ELi põhiõiguste harta V jaotis

Õigusemõistmine

Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, süütuse presumptsioon ja kaitseõigus.