Αξιοπρέπεια

Κεφάλαιο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ελευθερίες

Κεφάλαιο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Ισότητα

Κεφάλαιο 3 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Αλληλεγγύη

Κεφάλαιο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Δικαιώματα των πολιτών

Κεφάλαιο 5 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Δικαιοσύνη

Δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα υπεράσπισης.