Teadke oma õigusi!

ELi põhiõiguste harta II jaotise teema on vabadused. Selle jaotise artiklitega 6–19 kaitstakse järgmisi õigusi:

Mida teha, kui teie õigusi on rikutud?

ELi liikmesriikide ametiasutused peavad põhiõiguste hartat järgima üksnes ELi õiguse rakendamisel. Muul juhul on põhiõigused kaitstud iga riigi põhiseadusega.

Kuidas teatada oma õiguste rikkumisest?

Kaebuse esitamine asjaomasele riiklikule ametiasutusele, valitsusele, kohtule või inimõigustele spetsialiseerunud asutusele.