Kedy sa uplatňuje Charta základných práv?

Ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ, a tiež pre členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie.

Charta chráni fyzické a právnické osoby pred konaním inštitúcií Únie, ktorým sa porušujú základné práva. Ak sa tak stane, Európsky súdny dvor má právomoc preskúmať zákonnosť takéhoto konania.

Ak vnútroštátne orgány porušia chartu pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, vnútroštátni sudcovia (pod vedením Európskeho súdneho dvora) majú právomoc zabezpečiť, aby sa charta dodržiavala.

Charta základných práv EÚ dopĺňa, ale nenahrádza vnútroštátne ústavné systémy ani systém ochrany základných práv, ktoré garantuje Európsky dohovor o ľudských právach.

Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené v takých súvislostiach, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy EÚ, budete musieť svoju sťažnosť adresovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu, napríklad verejnej správe, vnútroštátnym súdom alebo špecializovanému orgánu pre ľudské práva.

Ako nahlásiť porušenie vašich práv

Vnútroštátne orgány pre otázky rovnosti

Všetky krajiny EÚ musia na podporu rovnakého zaobchádzania určiť vnútroštátne orgány pre otázky rovnosti.

Určené orgány musia:

  • poskytovať nezávislú pomoc obetiam diskriminácie;
  • realizovať prieskumy a štúdie;
  • uverejňovať nezávislé správy a odporúčania.

Ak sa domnievate že boli porušené vaše práva, mali by ste sa obrátiť na vnútroštátny orgán pre otázky rovnosti vo vašej krajine.

Zoznam vnútroštátnych orgánov pre otázky rovnosti

Viac informácií o podávaní sťažnosti na vnútroštátnej úrovni.

Druhy porušenia práv

Porušenie zo strany vnútroštátneho orgánu

Ak vnútroštátne orgány porušia chartu pri vykonávaní právnych predpisov EÚ, vnútroštátni sudcovia (pod vedením Európskeho súdneho dvora) majú právomoc zabezpečiť, aby sa charta dodržiavala.

Porušenie zo strany inštitúcie EÚ

Charta chráni fyzické a právnické osoby pred konaním inštitúcií Únie, ktorým sa porušujú základné práva. Ak sa tak stane, Európsky súdny dvor má právomoc preskúmať zákonnosť takéhoto konania.

Európska komisia podniká kroky proti vnútroštátnemu orgánu

Európska komisia môže podať žalobu na krajinu EÚ za porušenie základných práv pri vykonávaní právnych predpisov Únie. Nemôže tak však vykonať, ak sa porušenie týka výlučne vnútroštátneho práva.

Európsky súd pre ľudské práva 

Bez ohľadu na povinnosti, ktoré krajinám EÚ vyplývajú z právnych predpisov EÚ, prijali všetky z nich záväzky aj v rámci Európskeho dohovoru o ľudských právach. Znamená to, že sa v prípade, ak niektorá krajina EÚ porušila základné práva, ktoré garantuje Európsky dohovor o ľudských právach, môžete po vyčerpaní všetkých prostriedkov nápravy dostupných vo vašej krajine obrátiť so žalobou na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Prípustnosť svojej sťažnosti si môžete overiť v kontrolnom zozname kritérií prípustnosti Európskeho súdu pre ľudské práva.

Ch@rter Click! Súbor nástrojov

V rámci projektu Ch@rter Click! financovaného EÚ sa vytvoril praktický súbor nástrojov (kontrolný zoznam a návod) s cieľom pomôcť obetiam porušenia základných ľudských práv, právnikom, vnútroštátnym sudcom, ombudsmanom, orgánom pre otázky rovnosti a ďalším národným inštitúciám pre ľudské práva pri určovaní, či charta v danom prípade môže poskytnúť ochranu.

Charta základných práv EÚ dopĺňa, ale nenahrádza vnútroštátne ústavné systémy ani systém ochrany základných práv, ktoré garantuje Európsky dohovor o ľudských právach.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 289.7 KB