Kada taikoma Pagrindinių teisių chartija?

Chartijos nuostatos skirtos ES institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tik tais atvejais, kai jos įgyvendina ES teisę.

Chartija fiziniai ir juridiniai asmenys saugomi nuo ES institucijų veiksmų, kuriais pažeidžiamos pagrindinės teisės. Jei taip atsitiktų, Teisingumo Teismas turi įgaliojimus tikrinti akto teisėtumą.

Jei nacionalinė institucija, įgyvendindama ES teisę, pažeidžia Chartiją, nacionaliniai teisėjai (vadovaujami Teisingumo Teismo) turi įgaliojimus užtikrinti, kad Chartijos būtų laikomasi.

ES pagrindinių teisių chartija papildo nacionalines konstitucines sistemas arba pagrindinių teisių apsaugos sistemą, užtikrinamą Europos žmogaus teisių konvencija, bet nepakeičia jų.

Jei manote, kad jūsų teisės pažeistos aplinkybėmis, kurios nereglamentuojamos ES teise, turėsite pateikti skundą atitinkamai nacionalinei institucijai – administravimo institucijai, nacionaliniams teismams arba specializuotai žmogaus teisių institucijai.

Kaip pranešti apie jūsų teisių pažeidimą?

Nacionalinės lygybės įstaigos

Kiekviena ES šalis turi paskirti nacionalinę lygybės įstaigą, atsakingą už vienodo požiūrio skatinimą.

Šios įstaigos turi:

  • teikti nepriklausomą pagalbą nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims,
  • atlikti nuomonių ir kitus tyrimus,
  • skelbti nepriklausomas ataskaitas ir teikti rekomendacijas.

Jei manote, kad jūsų teisės pažeistos, turėtumėte kreiptis į savo šalies nacionalinę lygybės įstaigą.

Nacionalinių lygybės įstaigų sąrašas

Plačiau apie tai, kaip teikti skundą nacionaliniu lygmeniu.

Pažeidimų rūšys

Jūsų teises pažeidė nacionalinė institucija

Jei nacionalinė institucija, įgyvendindama ES teisę, pažeidžia Chartiją, nacionaliniai teisėjai (vadovaujami Teisingumo Teismo) turi įgaliojimus užtikrinti, kad Chartijos būtų laikomasi.

Jūsų teises pažeidė ES institucija

Chartija fiziniai ir juridiniai asmenys saugomi nuo ES institucijų veiksmų, kuriais pažeidžiamos pagrindinės teisės. Jei taip atsitiktų, Teisingumo Teismas turi įgaliojimus tikrinti akto teisėtumą.

Europos Komisija imasi veiksmų prieš nacionalinę instituciją

Europos Komisija gali kreiptis į teismą dėl ES šalies įgyvendinant ES teisę padaryto pagrindinių teisių pažeidimo. Tačiau ji negali to daryti, jei kalbama tik apie nacionalinę teisę.

Europos Žmogaus Teisių Teismas 

Visos ES šalys, be savo įsipareigojimų pagal ES teisę, turi įsipareigojimų ir pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Tai reiškia, kad kraštutiniu atveju, kai būsite išnaudojęs visas teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis jūsų šalyje, galite kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą Strasbūre, jei ES šalis pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintą pagrindinę teisę.

Sužinoti, ar skundas priimtinas, galima naudojantis Europos Žmogaus Teisių Teismo sudarytu kontroliniu sąrašu skundo priimtinumui įvertinti.

Priemonių rinkinys „Ch@rter Click!“

Pagal ES finansuojamą projektą „Ch@rter Click!“ sukurtas praktinių priemonių rinkinys (kontrolinis sąrašas ir mokomoji medžiaga), kuriuo siekiama padėti pagrindinių teisių pažeidimų aukoms, teisininkams, nacionaliniams teisėjams, ombudsmenams, lygybės įstaigoms ir kitoms nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms nustatyti, ar konkrečiu atveju Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija gali suteikti apsaugą.

ES pagrindinių teisių chartija papildo nacionalines konstitucines sistemas arba pagrindinių teisių apsaugos sistemą, užtikrinamą Europos žmogaus teisių konvencija, bet nepakeičia jų.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 289.7 KB