Millal põhiõiguste hartat kohaldatakse?

Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral.

Harta kaitseb üksikisikuid ja juriidilisi isikuid selle eest, et ELi institutsioonide tegevus ei rikuks nende põhiõigusi. Kui see peaks siiski juhtuma, on Euroopa Kohus volitatud kontrollima asjaomase õigusakti õiguspärasust.

Kui ELi õiguse rakendamisel rikub hartat liikmesriigi ametiasutus, on voli tagada harta järgimine liikmesriigi kohtunikel (Euroopa Kohtu suuniste alusel).

ELi põhiõiguste harta täiendab, kuid ei asenda liikmesriikide põhiseaduslikke tagatisi ega Euroopa inimõiguste konventsiooniga tagatud põhiõiguste kaitset.

Kui leiate, et teie õigusi on rikutud küsimustes, mida ELi õigus ei hõlma, peate esitama kaebuse oma riigi pädevale asutusele, näiteks valitsusele, kohtule või inimõiguste kaitsele spetsialiseerunud asutusele.

Kuidas teatada oma õiguste rikkumisest?

Riiklikud võrdõiguslikkust edendavad asutused

Kõik ELi liikmesriigid peavad määrama võrdõiguslikkuse edendamise eest vastutava riikliku asutuse.

Need organid peavad:

  • pakkuma diskrimineerimisohvritele sõltumatut abi
  • viima läbi küsitlusi ja uuringuid
  • avaldama sõltumatuid aruandeid ja soovitusi

Kui leiate, et teie õigusi on rikutud, peaksite võtma ühendust oma riigi võrdõiguslikkust edendava asutusega.

Võrdõiguslikkust edendavate riiklike asutuste nimekiri

Lisateave kaebuse esitamise kohta riiklikul tasandil.

Rikkumiste liigid

Riigi ametiasutuse toime pandud rikkumine

Kui ELi õiguse rakendamisel rikub põhiõiguste hartat liikmesriigi ametiasutus, on voli tagada harta järgimine liikmesriigi kohtunikel (Euroopa Kohtu suuniste alusel).

ELi institutsiooni toime pandud rikkumine

Harta kaitseb üksikisikuid ja juriidilisi isikuid selle eest, et ELi institutsioonide tegevus ei rikuks nende põhiõigusi. Kui see peaks siiski juhtuma, on Euroopa Kohus volitatud kontrollima asjaomase õigusakti õiguspärasust.

Euroopa Komisjon võtab riikliku asutuse suhtes meetmeid

Euroopa Komisjon võib kaevata ELi liikmesriigi kohtusse põhiõiguste rikkumise eest ELi õiguse rakendamisel. Kuid komisjon ei saa seda teha, kui küsimus puudutab üksnes siseriiklikku õigust.

Euroopa Inimõiguste Kohus 

Olenemata ELi õigusest tulenevatest kohustustest, on kõik ELi liikmesriigid võtnud kohustusi ka Euroopa inimõiguste konventsiooni alusel. Kui mõni ELi liikmesriik on rikkunud Euroopa inimõiguste konventsiooniga tagatud põhiõigust, võite pärast seda, kui olete ammendanud kõik riigis kättesaadavad õiguskaitsevahendid, esitada viimase abinõuna hagi Euroopa Inimõiguste Kohtusse Strasbourgis.

Et näha, kas Teie kaebus on vastuvõetav või mitte, võite tutvuda Euroopa Inimõiguste Kohtu vastuvõetavuse kriteeriumite kontrollnimekirjaga.

Ch@rter Click! Töövahendite kogum

ELi rahastatud projektiga Ch@rter Click! on loodud praktiline töövahend (kontrollnimekiri ja juhend), millega aidata põhiõiguste rikkumise ohvritel, juristidel, liikmesriikide kohtunikel, ombudsmanidel, võrdõiguslikkust edendavatel asutustel ja muudel riiklikel inimõigustega tegelevatel asutustel igal konkreetsel juhul kindlaks teha, kas harta tagab selle suhtes kaitse või mitte.

ELi põhiõiguste harta täiendab, kuid ei asenda liikmesriikide põhiseaduslikke tagatisi ega Euroopa inimõiguste konventsiooniga tagatud põhiõiguste kaitset.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 289.7 KB