Hvornår finder chartret om grundlæggende rettigheder anvendelse?

Bestemmelserne i chartret er rettet til EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt medlemsstater, dog kun når de gennemfører EU-retten.

Chartret beskytter enkeltpersoner og juridiske personer mod handlinger fra EU-institutionernes side, der krænker grundlæggende rettigheder. Hvis dette sker, har EU-Domstolen beføjelse til at prøve retsaktens lovlighed.

Hvis en national myndighed overtræder chartret i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten, har de nationale dommere (efter vejledning fra EU-Domstolen) beføjelse til at sikre, at chartret overholdes.

EU's charter om grundlæggende rettigheder supplerer, men erstatter ikke de nationale forfatningsmæssige systemer eller systemet til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er sikret ved den europæiske menneskerettighedskonvention.

Hvis du mener, at disse rettigheder er blevet krænket i en sammenhæng, som ikke er omfattet af EU-retten, kan du sende en klage til den relevante nationale myndighed. Det kan være enten regeringen, de nationale domstole eller et særligt menneskerettighedsorgan.

Sådan indbringer du en overtrædelse af dine rettigheder

Nationale ligestillingsorganer

Alle EU-lande skal udpege et nationalt ligestillingsorgan med ansvar for at fremme ligebehandling.

Disse organer skal:

  • give uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling
  • foretage undersøgelser
  • offentliggøre uafhængige rapporter og henstillinger.

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket, bør du kontakte det nationale ligestillingsorgan i dit land.

Liste over nationale ligestillingsorganer

Læs mere om, hvordan en klage indbringes på nationalt plan.

Typer af overtrædelser

Overtrædelse begået af en national myndighed

Hvis en national myndighed overtræder chartret i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten, har de nationale dommere (efter vejledning fra EU-Domstolen) beføjelse til at sikre, at chartret overholdes.

Overtrædelse begået af en EU-institution

Chartret beskytter enkeltpersoner og juridiske personer mod handlinger fra EU-institutionernes side, der krænker grundlæggende rettigheder. Hvis dette sker, har EU-Domstolen beføjelse til at prøve retsaktens lovlighed.

Europa-Kommissionen griber ind over for en national myndighed

Europa-Kommissionen kan indbringe et EU-land for en domstol for overtrædelse af grundlæggende rettigheder i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten. Men den kan ikke gøre dette, hvis det kun drejer sig om national ret.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 

Uafhængigt af deres forpligtelser i henhold til EU-retten har alle EU-lande også givet tilsagn i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention. Det betyder, at du - som en sidste udvej efter at have udtømt alle de retsmidler, du har i dit eget land - kan anlægge sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, hvis et EU-land har krænket en grundlæggende rettighed, der er sikret ved den europæiske menneskerettighedskonvention.

For at se, om din klage kan antages til behandling, kan du se Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols tjekliste for antagelighed.

Ch@rter Click! Værktøjskasse

Via det EU-finansierede projekt "Ch@rter Click!" er der udarbejdet en praktisk værktøjskasse (tjekliste og vejledning), som hjælp til ofre for krænkelser af grundlæggende rettigheder, advokater, nationale dommere, ombudsmænd, ligestillingsorganer og andre nationale menneskerettighedsinstitutioner med hensyn til at kunne afgøre, om chartret kan yde beskyttelse i en konkret sag.

EU's charter om grundlæggende rettigheder supplerer, men erstatter ikke de nationale forfatningsmæssige systemer eller systemet til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, der er sikret ved den europæiske menneskerettighedskonvention.

Dokumenter

DownloadPDF - 289.7 KB