Kdy se uplatňuje Listina základních práv?

Ustanovení listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie.

Listina základních práv chrání jednotlivce a právnické osoby před opatřeními orgánů EU porušujícími základní práva. V takovém případě má Evropský soudní dvůr pravomoc přezkoumávat legalitu aktu.

Pokud při provádění unijního práva poruší listinu vnitrostátní orgán , mají vnitrostátní soudci (podle pokynů Evropského soudního dvora) pravomoc zajistit, aby byla listina dodržována.

Listina základních práv EU doplňuje, ale nenahrazuje vnitrostátní ústavní systémy nebo systém ochrany základních práv zaručený Evropskou úmluvou o lidských právech.

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena v kontextu, na nějž se právo EU nevztahuje, budete muset svou stížnost adresovat příslušnému orgánu vaší země, což může být vláda, vnitrostátní soudy nebo orgán pro lidská práva.

Jak nahlásit porušení vašich práv

Vnitrostátní orgány pro rovné zacházení

Ve všech zemích EU musí existovat vnitrostátní orgán, který je odpovědný za prosazování rovného zacházení.

Tyto orgány musejí

  • poskytovat nezávislou pomoc obětem diskriminace
  • provádět průzkumy veřejného mínění a vypracovávat studie
  • zveřejňovat nezávislé zprávy a doporučení

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv, obraťte se na vnitrostátní orgán pro rovné zacházení ve vaší zemi.

Přehled vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení

Přečtěte si více o podávání stížnosti na vnitrostátní úrovni

Typy porušení práva

Porušení práva ze strany vnitrostátního orgánu

Pokud při provádění unijního práva poruší listinu vnitrostátní orgán , mají vnitrostátní soudci (podle pokynů Evropského soudního dvora) pravomoc zajistit, aby byla listina dodržována.

Porušení práva ze strany orgánu EU

Listina chrání jednotlivce a právnické osoby před opatřeními orgánů EU porušujícími základní práva. V takovém případě má Evropský soudní dvůr pravomoc přezkoumávat legalitu aktu.

Právní kroky Evropské komise proti vnitrostátnímu orgánu

Evropská komise může pohnat členský stát EU před soud za porušení základních práv při provádění právních předpisů EU. Nemůže to však udělat, jedná-li se pouze o vnitrostátní právo.

Evropský soud pro lidská práva 

Bez ohledu na povinnosti vyplývající z práva EU přijaly všechny země EU také závazky v rámci Evropské úmluvy o lidských právech. To znamená, že se v krajním případě můžete po vyčerpání všech opravných prostředků, které máte k dispozici ve vaší zemi, obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, pokud některá země EU porušila základní právo zaručené Evropskou úmluvou o lidských právech.

Chcete-li zjistit, zda je vaše stížnost přípustná, či nikoli, můžete nahlédnout do seznam pro kontrolu přípustnosti Evropského soudu pro lidská práva.

Soubor nástrojů Ch@rter Click!

EU poskytla finanční prostředky na projekt „Ch@rter Click!“, v jehož rámci byl vytvořen praktický soubor nástrojů (kontrolní seznam a instruktáž) zaměřený na pomoc obětem porušování základních práv, právníkům, soudcům jednotlivých států, veřejným ochráncům práv, orgánům pro rovné zacházení a dalším vnitrostátním institucím pro lidská práva s určením toho, zda se na ten který případ vztahuje ochrana stanovená v Listině základních práv.

Listina základních práv EU doplňuje, ale nenahrazuje vnitrostátní ústavní systémy nebo systém ochrany základních práv zaručený Evropskou úmluvou o lidských právech.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 289.7 KB