Harta terviktekst

Euroopa Liidu põhiõiguste harta EUR-Lexis, ELi õiguse ametlikul veebisaidil

Põhiõiguste harta kohaldamine

Põhiõigused ELi õigusloomeprotsessis, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti roll ja aastaaruanded harta kohaldamise kohta.

Miks me vajame põhiõiguste hartat?

Põhiõiguste harta, selle hõlmatavad teemad ja seos Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Millal hartat kohaldatakse?

Teave ELi põhiõiguste harta kohaldamise kohta ELi riikide kodanike suhtes.