Taust

Üksikisikute õigused ELis on kehtestatud eri aegadel, eri viisidel ja eri vormides.

EL on otsustanud lisada need kõik ühte dokumenti, mida on ühiskonnas toimunud muutuste, sotsiaalse progressi ning teaduse ja tehnika arengu valgel uuendatud. 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartasse on koondatud kokku ELis elavate inimeste kõik isiku-, kodaniku-, poliitilised, majandus- ja sotsiaalsed õigused.

Selle allikateks on:

 • kõik Euroopa Kohtu praktikas ilmnenud õigused

 • Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigused ja vabadused

 • muud õigused ja põhimõtted, mis tulenevad ELi riikide ühistest põhiseaduslikest tavadest ja muudest rahvusvahelistest õigusaktidest

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

Harta terviktekst, kohaldamine ja selle seosed rahvusvahelise õigusega

 

Mida see hõlmab?

Põhiõiguste harta õigused ja vabadused on rühmitatud kuude jaotisesse:

 • väärikus
 • vabadused
 • võrdsus
 • solidaarsus
 • kodanike õigused
 • õigusemõistmine

Lissaboni lepingu jõustumisega 2009. aasta detsembris muutus harta ELi jaoks õiguslikult siduvaks.

Et pidada sammu ühiskonna arenguga, hõlmab harta ka nn kolmanda põlvkonna põhiõigusi, nagu:

 • andmekaitse
 • tagatised bioeetika vallas
 • halduse läbipaistvus

Lapse õigused

Lapse õiguste edendamine ja kaitse on kaks olulist ELi eesmärki, mille tähtsus on Lissaboni lepinguga veelgi kasvanud.

Lapse õiguste kohta on hartas sätestatud järgmist:

 • otseselt või kaudselt lapsi mõjutavate ELi poliitikameetmete kavandamisel, rakendamisel ja seirel tuleb esikohale seada lapse huvid

 • lastele on tagatud õigus heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele

 • lapsi on vaja kaitsta väärkohtlemise, hooletussejätmise ja nende õiguste rikkumiste eest, samuti olukordade eest, mis seavad ohtu nende heaolu

Kooskõlas harta sätetega edendab komisjon võitlust rassismi, ksenofoobia ja homofoobia vastu ning vähemuste hulka kuuluvate isikute kaitset.

Inimõiguste konventsioon

Harta on kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Nende hartas sätestatud õiguste puhul, mis tulenevad nimetatud konventsioonist, on tähendus ja ulatus sama.

Harta tugevdab põhiõiguste kaitset, muutes õigused kodanikele nähtavamaks ja mõistetavamaks.

Euroopa Komisjon võttis 2010. aastal vastu strateegia hartas sätestatud õiguste ja vabaduste tõhusa rakendamise seireks ja tagamiseks.