Baggrund

Alle enkeltpersoners rettigheder i EU er blevet fastlagt på forskellige tidspunkter, på forskellige måder og i forskellige former.

Derfor besluttede EU at inkludere dem alle i et enkelt dokument, som er blevet opdateret i lyset af ændringer i samfundet, sociale fremskridt og den videnskabelige og teknologiske udvikling. 

Chartret om grundlæggende rettigheder samler alle de personlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder samt borgerrettigheder, som borgerne i EU nyder godt af, i en enkelt tekst.

Den dækker

 • alle de rettigheder, der er fastslået i EU-Domstolens retspraksis

 • de rettigheder og friheder, der er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention

 • andre rettigheder og principper, der følger af EU-landenes fælles forfatningsmæssige traditioner og andre internationale instrumenter

EU's charter om grundlæggende rettigheder

Find chartrets fulde tekst og læs om anvendelse af chartret og om, hvordan det er forbundet til internationale love

 

Hvad dækker det

Chartret indeholder rettigheder og friheder under seks overskrifter

 • værdighed
 • friheder
 • ligestilling
 • solidaritet
 • borgernes rettigheder
 • retssystemet

Chartret blev med Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 juridisk bindende for EU.

For at afspejle det moderne samfund omfatter chartret en "tredje generation" af grundlæggende rettigheder, såsom:

 • databeskyttelse
 • garantier vedrørende bioetik
 • gennemsigtig forvaltning

Børns rettigheder

Fremme og beskyttelse af børns rettigheder er to af EU's primære mål, som der lægges større vægt på efter vedtagelsen af Lissabontraktaten.

Ved at værne om barnets rettigheder:

 • anerkendes det i chartret, at EU-politikker, der direkte eller indirekte berører børn, skal udformes, gennemføres og overvåges under hensyntagen til princippet om barnets tarv

 • garanterer chartret retten til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for børns trivsel

 • anerkendes i chartret behovet for at beskytte børn mod misbrug, forsømmelse, krænkelse af deres rettigheder og situationer, hvor deres trivsel er truet

I overensstemmelse med gennemførelsen af chartret fremmer Europa-Kommissionen bekæmpelsen af racisme og fremmedhad, homofobi og beskyttelse af personer, der tilhører mindretal.

Menneskerettighedskonventionen

Chartret er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention. Når chartret indeholder rettigheder, der følger af denne konvention, har de samme betydning og omfang.

Chartret styrker beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder ved at gøre disse rettigheder mere synlige og eksplicitte for borgerne.

I 2010 vedtog Kommissionen en strategi for at overvåge og sikre en effektiv overholdelse og håndhævelse af rettighederne og frihederne i chartret.