Включване на основните права в законодателния процес на ЕС

Стратегия и предложения за гарантиране на основните права в законодателството на ЕС.

Годишни доклади за прилагането на Хартата

Годишни доклади относно прилагането на основните права, залегнали в Хартата на основните права на ЕС.

Роля на агенцията за основните права

Роля, състав, обхват и оценка на Агенцията за основните права.

Проучвания, свързани с Хартата

Проучвания във връзка с Хартата на основните прав на Европейския съюз.

Стратегия на ЕС за укрепване на прилагането на Хартата

Стратегия за подобряване на прилагането на Хартата на основните права в ЕС