Uloga

Agencija EU-a za temeljna prava osnovana je 2007. kako bi se institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a, kao i državama članicama pri provedbi prava EU-a pružila pomoć i stručno znanje u vezi s temeljnim pravima.

Agencija EU-a za temeljna prava osnovana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 168/2007.

Glavna joj je zadaća prikupljati i objavljivati relevantne, objektivne, pouzdane i usporedive informacije i podatke o stanju temeljnih prava u svim zemljama EU-a u okviru područja primjene prava EU-a. Agencija promiče i dijalog s civilnim društvom kako bi informirala javnost o temeljnim pravima i distribuirala svoj rad. 

Uredba o osnivanju Agencije EU-a za temeljna prava

Prijedlog izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava

Opseg i područja rada

Agencija svoja istraživanja planira na temelju višegodišnjih programskih dokumenata i u tematskim područjima navedenima u njezinim višegodišnjim okvirima.

Rad agencije obuhvaća zemlje EU-a. Potencijalne članice EU-a i zemlje s kojima je sklopljen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju mogu sudjelovati u radu Agencije kao promatrači.

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Agencije EU-a za temeljna prava.