Роля

Агенцията на ЕС за основните права е създадена през 2007 г., за да предоставя помощ и експертен опит във връзка с основните права на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, както и на държавите от ЕС, когато те прилагат правото на Съюза.

Агенцията на ЕС за основните права е създадена съгласно Регламент (ЕО) № 168/2007.

Основната задача на агенцията е да събира и публикува важна, обективна, вярна и сравнима информация и данни за състоянието на основните права във всички държави от ЕС в рамките на обхвата на правото на ЕС. Агенцията също така насърчава диалога с гражданското общество с цел повишаване на обществената осведоменост за основните права и разпространение на нейната работа. 

Регламент за създаване на Агенцията на ЕС за основните права

Предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права

Области на дейност и обхват

Агенцията планира изследванията си въз основа на многогодишни програмни документи и в рамките на тематичните области в многогодишните рамки.

Агенцията обхваща държавите от ЕС. Потенциалните държави от Съюза и държавите, с които е сключено споразумение за стабилизиране и асоцииране, могат да участват в работата на агенцията като наблюдатели.

За повече информация вижте уебсайта на Агенцията на ЕС за основните права.