Стратегия

През 2010 г. Европейската комисия прие стратегия за наблюдение и осигуряване на ефективното прилагане на правата и свободите, залегнали в Хартата. Стратегията има 3 основни цели:

  • да се гарантира, че правата и принципите на Хартата се вземат предвид правилно на всеки етап от законодателния процес
  • да се подобри разбирането на гражданите на ЕС за защитата на основните права в рамките на ЕС
  • да се наблюдава напредъкът по отношение на прилагането на Хартата чрез годишни доклади.

Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз

Нови законодателни предложения

Всички законодателни предложения на ЕС трябва да са съобразени с Хартата. Поради това Комисията засили своята оценка на въздействието на новите законодателни предложения върху основните права. По-специално, Европейската комисия прие набор от насоки относно основните права в оценките на въздействието.

Оперативни насоки за вземане под внимание на основните права в изготвяните от Комисията оценки на въздействието.

От 2015 г. нататък новият пакет от мерки за по-добро регулиране включва и специален контролен списък за оценките на въздействието.

Европейската комисия използва този контролен списък, за да определя кои основни права биха могли да бъдат засегнати от дадено предложение и да оценява систематично въздействието на всеки предвиден вариант на политика върху тези права.

По време на законодателния процес Европейската комисия работи със съзаконодателите, за да се гарантира, че правото на ЕС е в съответствие с Хартата.

Контролен списък за основните права

Проекти

В рамките на финансирания от ЕС проект Ch@rter Click! бе създаден практически набор от инструменти, контролен списък и ръководство, чиято цел е да се помогне на жертвите на нарушения на основните права, адвокати, съдии на национално равнище, омбудсмани, органи за равно третиране и други национални институции в областта на правата на човека, когато определят дали Хартата на основните права на Европейския съюз може да предостави закрила в даден случай.

Проектът Ch@rter Click!

Ch@rter Click! — контролен списък

Ch@rter Click! — ръководство

Хартата и националното право

Хартата не предоставя общо правомощие на Европейската комисия да се намесва в областта на основните права. Комисията може да се намесва само когато става въпрос за прилагане на правото на ЕС (например когато се приема законодателство на ЕС или когато чрез национална мярка се прилага правото на ЕС по начин, несъвместим с Хартата).

Страните от ЕС имат свои собствени системи за защита на основните права чрез националните конституции и съдилища. Те също така трябва да спазват своите международни задължения в областта на правата на човека, като например Европейската конвенция за правата на човека. Хартата не замества тези задължения. Следователно националните съдилища са тези, които трябва да гарантират спазването на основните права.