Syftet med rapporterna

Sedan 2010 publicerar EU-kommissionen en årlig rapport om tillämpningen av de grundläggande rättigheterna och friheterna i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Rapporterna redogör för utvecklingen på de områden där EU har befogenhet att agera och visar hur stadgan har beaktats i konkreta fall, särskilt när man föreslår ny EU-lagstiftning.

De bygger på EU-institutionernas åtgärder, analyser av brev från allmänheten och frågor och framställningar från Europaparlamentet.

Utbyte av synpunkter

Årsrapporten ger kommissionen chansen att utbyta synpunkter med Europaparlamentet och rådet.

Syftet är att hjälpa EU-medborgarna att avgöra vart de ska vända sig när de anser att deras grundläggande rättigheter har kränkts av en EU-institution eller en nationell myndighet som tillämpar EU-rätten.

2018 års rapport

Den 5 juni 2019 publicerade kommissionen sin årsrapport om hur EU-institutionerna och medlemsländerna tillämpade EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna under 2018, tio år efter att den trädde i kraft. 

Rapporten visar att stadgan fortfarande är ett viktigt instrument för att göra grundläggande rättigheter till en realitet i människors liv. Stadgan är som mest effektiv och har en verklig inverkan på folks liv när alla tillämpar den.

Under de senaste tio åren har EU antagit många initiativ som skyddar och främjar rättigheterna i stadgan och EU-domstolens hänvisningar till stadgan har ökat betydligt.

De nationella domstolarna hänvisar också till stadgan i sina beslut och ber allt oftare EU-domstolen om vägledning. Deras roll är avgörande för att se till att stadgan fungerar för alla.

Stadgan används dock inte fullt ut, särskilt inte i medlemsländerna, och kunskapen om den är fortfarande liten. Det framgår av en Eurobarometerundersökning som publicerades den 5 juni 2019.

Enligt rapporten är det viktigt att civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare bidrar till att öka kunskapen om rättigheterna i stadgan och ser till att alla kan använda dem.

Den 12 november 2019 anordnade EU-kommissionen, det finska EU-ordförandeskapet och EU:s byrå för grundläggande rättigheter en konferens för att fira tioårsjubileet. Deltagarna diskuterade hur man kan öka kunskapen och användningen av stadgan i medlemsländerna till gagn för alla.

Tidigare rapporter