Cel sprawozdań

Komisja Europejska publikuje roczne sprawozdania ze stosowania podstawowych praw i wolności zawartych w Karcie praw podstawowych od 2010 roku.

W sprawozdaniu rocznym przedstawia się postępy poczynione w dziedzinach, w których UE ma kompetencje do podejmowania działań. Sprawozdanie wskazuje również, w jaki sposób uwzględniono postanowienia karty w poszczególnych przypadkach, np. w nowych wnioskach ustawodawczych UE.

Sprawozdanie roczne opiera się na działaniach podejmowanych przez instytucje UE, na analizie pism od opinii publicznej oraz zapytaniach i petycjach otrzymanych od Parlamentu Europejskiego.

Wymiana poglądów

Sprawozdanie roczne stanowi okazję do corocznej wymiany poglądów z Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej.

Ma ono pomóc obywatelom UE w ustaleniu, do kogo powinni się zwrócić, jeśli uważają, że ich prawa podstawowe zostały naruszone przez instytucję UE lub organ krajowy wdrażający prawo UE.

Sprawozdanie za rok 2018

5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała swoje coroczne sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE przez instytucje UE i państwa członkowskie w 2018 r. Upamiętnia ono również 10. rocznicę wejścia karty w życie. 

Ze sprawozdania wynika, że karta w dalszym ciągu stanowi kluczowy instrument umożliwiający obywatelom ochronę swoich praw. Karta jest najbardziej skuteczna i ma rzeczywisty wpływ na życie ludzi, kiedy stosuje się ją w całym systemie egzekwowania prawa.

W ciągu 10 lat UE przyjęła wiele inicjatyw chroniących i promujących prawa zawarte w Karcie praw podstawowych. Zwiększyła się także liczba odniesień do karty przez Trybunał Sprawiedliwości.

Sądy krajowe również odwołują się do karty w swoich orzeczeniach i coraz częściej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości o wytyczne. Ich rola ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, by karta przynosiła korzyści wszystkim obywatelom.

Potencjału karty nie wykorzystuje się jednak w pełni, zwłaszcza na szczeblu krajowym, a poziom świadomości na jej temat pozostaje niski, jak wynika z badania Eurobarometru opublikowanego 5 czerwca 2019 r.

W sprawozdaniu podkreślono znaczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw w podnoszeniu poziomu świadomości na temat praw wynikających z karty oraz w zapewnianiu, by każdy mógł z nich skutecznie korzystać.

12 listopada 2019 r. Komisja Europejska, fińska prezydencja UE oraz Agencja Praw Podstawowych UE zorganizowały konferencję z okazji 10-lecia karty, na której upamiętnione zostało jej ustanowienie. Uczestnicy zastanawiali się nad sposobami podniesienia poziomu wiedzy na temat karty i poprawy jej stosowania w państwach członkowskich z korzyścią dla wszystkich.

Sprawozdania z poprzednich lat