Για να γίνει εταίρος ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία οργάνωση πρέπει να ζητήσει τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης.

Η επιλογή των εταίρων γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, νομικές και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις καθώς και πρότυπα ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εταιρικές σχέσεις είναι αντάξιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των οργανώσεων που ζητούν τη σύναψή τους.

Τα νομικά κριτήρια και τα κριτήρια καταλληλότητας καθορίζονται από

Δείτε πώς μπορείτε να γίνετε εταίρος ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ιστότοπο ECHO partners.