Преглед

Програмата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ работи с изпращащи и приемащи организации, които подготвят и посрещат доброволци.

Изпращащите организации са натоварени с всички дейности по намирането, подбора, подготовката, изпращането на място и управлението на доброволците на ЕС. Те се грижат за постоянното участие на приемащата организация по време на целия проект за международно сътрудничество.

Приемащите организации посрещат доброволците и отговарят за въвеждащото обучение, определянето на наставници и осигуряването на подходящо настаняване и условия на труд за доброволците.