Ülevaade

Ühine programmitöö tähendab seda, et EL ja selle liikmesriigid koostavad ühise kava selle kohta, kuidas partnerriigi vajadustele kõige paremini vastata.

ELi arengukoostöö partnerid koostavad koos riiklike asutustega ühise strateegia, mis on täielikult kooskõlas partnerriigi riikliku arengukavaga. Ühisstrateegias kehtestatakse ELi ja ELi riikide antava toetuse üldised põhjendused ja suund. Selles on ka märgitud iga liikmesriigi toetusvaldkonnad ja nende üldised eesmärgid ning esitatud ühisstrateegia perioodil eraldatava rahastuse hinnanguline suurus.

Ühisstrateegia ajakava on vastavusse viidud partnerriigi riiklike kavadega. Tänu sellele saavad ELi arengukoostöö partnerid oma meetmeid kavandada ja ellu viia samal ajal ning sama perioodi kohta nagu riik oma meetmeid. Seega vastab abi paremini riigi vajadustele.

Ühisstrateegia koostamises osaleb ka partnerriik ise, et leida vastavalt kohalikele oludele kohandatud lahendusi. See võimaldab teha tihedat koostööd ka teiste huvirühmadega.

ELi mittekuuluvatest riikidest arengukoostöö partnerid, kellel on ühise programmitööga samad põhimõtted, on samuti oodatud strateegiaga ühinema.

Ühise programmitöö eelised

Tänu ühisele programmitööle peaksid vähenema arenguabi andvate asutuste kulud, kuna üks programm hõlmab kõiki ELi arengukoostöö partnereid.

Ühine programmitöö võimaldab toetust anda järjekindlamalt ja ühtsemalt, sest koostöö käigus täidetakse lüngad ja kõrvaldatakse tarbetu kattuvus. Peale selle on abi mõju tänu ELi arengukoostöö partnerite vahendite ühendamisele suurem ning hinna ja kvaliteedi suhe parem. ELi riikide antav koguabi moodustab kogu maailmas kokku antavast arenguabist üle poole ning ühine programmitöö muudab 10 miljardite eurode suuruse abiraha kasutamise optimaalsemaks.

ELi riikidel aitab ühine programmitöö oma piirkonnas teadlikkust suurendada, parandada üldsuse arvamust ja parandada vastutuse võtmist.

Samuti võib väheneda iga koostööpartneri individuaalne koormus, sest nad ei pea tegelema sihtriigi kõikide tähelepanu vajavate sektorite ja probleemidega. ELi arengukoostöö partnerid osalevad ühises programmitöös, mille käigus tagatakse tööjaotuse abil kõikide asjaomaste sektorite ja probleemide hõlmamine.

Ühise programmitöö edenedes avaneb kohalikul tasandil veelgi ühiste algatuste loomise võimalusi, sest ELi arengukoostöö partnerid tegelevad kavandamisega samal ajal ja sama perioodi jaoks. See peaks andma mastaabisäästu ja vähendama üldkulusid.

Ühine programmitöö muudab Euroopa mõju kohalikul tasandil reaalsuseks, sest see annab ELile võimaluse levitada partnerriigis Euroopa väärtuseid, nagu põhiõigused ja head juhtimistavad, kasutades sidusaid ja konkreetseid meetmeid.

Rahvusvaheline taust ja kohustused

Lissaboni lepinguga on ette nähtud ELi riikide vahel tihedam koostöö muu hulgas arengupoliitika vallas. Ühine programmitöö on üks arengukoostööd tegevate ELi riikide põhikohustusi, sest see aitab tagada abi tõhususe. Ühise programmitöö põhimõte on integreeritud ka 2017. aastal Euroopa arengukonsensuse kohta saavutatud kokkuleppesse ning see on oluline osa ka 2012. aastal vastu võetud muutuste kavast, mis on ELi üldise arengupoliitika alus.

Kõik need kohustused kajastuvad ELi nõukogu 2011. aasta novembri järeldustes, milles esitatakse ELile ja ELi riikidele üldised poliitikasuunised.