Преглед

Съвместното програмиране представлява съвместна реакция от страна на ЕС и неговите членки по отношение на националния план за развитие на дадена държава партньор.

Заедно с националните органи партньорите на ЕС в областта на развитието разработват съвместна стратегия, съобразена изцяло с националния план за развитие на държавата партньор. В съвместна стратегия се излагат общата обосновка и направление на подпомагането от страна на ЕС и държавите членки. Посочва се също в коя област ще работи всяка от тях, какви са общите цели за тези области и какъв е размерът на очакваното финансиране през периода на изпълнение на съвместната стратегия.

Графикът на съвместната стратегия се синхронизира с графика на националните планове на страната партньор. По този начин партньорите на ЕС в областта на развитието планират и изпълняват действия по същото време и за същия период като съответната държава. Така партньорите на ЕС могат по-бързо да реагират на националните нужди.

Съвместната стратегия се изготвя на равнището на съответната страна, за да се гарантира, че предлага най-добрия възможен отговор на ситуацията на място. Това позволява също тясно сътрудничество с други заинтересовани страни.

Партньорите в областта на развитието извън ЕС, които споделят принципите на съвместното програмиране, също могат да се присъединят към стратегията.

Ползи от съвместното програмиране

Очаква се съвместното програмиране да доведе до по-ниски разходи за трансакции за правителствата партньори, тъй като те ще си взаимодействат с всички партньори на ЕС за развитие в рамките на един-единствен процес на програмиране.

Съвместното програмиране също допринася за по-съгласувано и по-малко фрагментирано подпомагане, тъй като сътрудничеството спомага за премахване на пропуски и припокривания. Освен това се увеличава въздействието и икономическата ефективност на помощите, тъй като партньорите на ЕС в областта на развитието обединяват своите ресурси. Страните от ЕС предоставят повече от половината официални помощи за развитие (ОПР) по света и поради това се очаква съвместното програмиране да окаже значително влияние върху ефективността на световните помощи чрез подобряване на начина на изразходване на десетки милиарди евро всяка година.

Съвместното програмиране може също така да помогне за повишаване на осведомеността на гражданите на ЕС и подобряване на отчетността и общественото мнение като цяло.

Възможно е също да отслабне част от натиска върху отделните партньори за развитие да покриват всички сектори и проблеми в дадена държава, които се нуждаят от внимание. Партньорите на ЕС в областта на развитието могат убедително да покажат, че са част от единно съвместно програмиране, което гарантира благодарение на разделението на труда, че всички необходими сектори и проблеми са обхванати.

Ще има и повече възможности за съвместни инициативи по места, тъй като партньорите за развитие планират едновременно и за един и същ период. Очаква се това да доведе до икономии от мащаба и по-ниски административни разходи.

Съвместното програмиране може да спомогне също така за превръщане на общите европейски ценности и политики по въпроси като основните права и доброто управление в съгласувани и целенасочени действия в държавите партньори.

Международен контекст и ангажименти

В Договора от Лисабон се обещава повече сътрудничество между страните от ЕС, включително относно политиката за развитие. Съвместното програмиране е един от основните ангажименти, поети от държавите от ЕС, които работят заедно в областта на развитието, за гарантиране на ефективността на помощите. Съвместното програмиране бе включено в Европейския консенсус за развитие от 2017 г. и бе силно застъпено в Програмата за промяна — общата политика на ЕС за развитие от 2012 г.

Всички тези ангажименти са отразени в заключенията на Съвета на ЕС от ноември 2011 г., в които се задава общият политически курс на ЕС и държавите членки.