Ülevaade

Praegu elab ebakindlates ja konfliktidest mõjutatud riikides 1,5 miljardit inimest. Maailma kõige vaesem elanikkond on üha enam koondunud ebakindlatesse riikidesse, mille puhul aastatuhande arengueesmärkide saavutamine on jätkuvalt kõige ebatõenäolisem.

Riiklikud struktuurid on ebakindlates ja konfliktidest mõjutatud riikides nõrgad või ebapiisavad ning ühiskondlikust leppest ei peeta kinni, sest riik ei suuda või ei taha täita oma põhifunktsioone:

  • järgida õigusriigi põhimõtet;
  • kaitsta inimõigusi ja põhivabadusi;
  • tagada oma elanike turvalisuse ja ohutuse;
  • vähendada vaesust;
  • osutada avalikke teenuseid ja hallata vahendeid;
  • tagada õiguspärase juurdepääsu poliitilisele võimule õiglasel ja läbipaistval viisil.

Ülemaailmne olukord võib siiski muutuda. Mõni varasemalt ebakindel riik on muutunud vastutustundlikuks ja on nüüd oma dünaamilise majandusega rahvusvahelise kogukonna mõjukas liige. 

Mõned muud riigid on aga hoopis langenud veelgi sügavamasse vaesusesse, konflikti ja ebakindlusesse. Ebakindlusest väljarabelemine võib võtta palju aega, sest juhtimise alustalad muutuvad üksnes aastakümnete (ligikaudu 20–40 aasta) jooksul.

Abi andmisega seotud probleemid

Ebakindlatele ja konfliktidest mõjutatud riikidele tehtud ELi kahepoolse abi osamaksed, mille suurus 2012. aastal ulatus ligikaudu 2,7 miljardi euroni, moodustasid asjaomasel aastal enam kui poole ELi arenguabist (v.a humanitaarabi).

Koostööprogrammide rakendamine ja abi andmine ebakindlates kriisiolukordades on väga keeruline. EL püüab siiski pakkuda kiiret, paindlikku ja tõhusat abi, et ELi vahendid tagaksid maksimaalse mõju.