Преглед

В момента 1,5 млрд. души живеят в нестабилни и засегнати от конфликти държави. Най-бедното население в света все повече е концентрирано в нестабилни държави, а тези държави изостават най-много в постигането на Целите на хилядолетието за развитие.

В нестабилни и засегнати от конфликти държави държавните структури са слаби или нефункциониращи, а социалният договор е нарушен, тъй като държавата не е в състояние или не желае да изпълнява своите основни функции:

  • придържане към принципите на правовата държава;
  • защита на правата на човека и основните свободи;
  • гарантиране на сигурност и безопасност за населението на държавата;
  • намаляване на бедността;
  • предоставяне на обществени услуги и управление на ресурсите;
  • гарантиране на достъп по законен път до политическа власт по справедлив и прозрачен начин.

Цялостното положение в света обаче може да се промени. Някои държави, които в миналото бяха нестабилни, се превърнаха в динамично развиващи се икономики и отговорни и влиятелни членове на международната общност. 

Други обаче затънaха още по-дълбоко в бедност, конфликти и несигурност. Излизането от състоянието на нестабилност може да бъде продължително, тъй като основните промени в управлението могат да отнемат десетилетия — около 20-40 години.

Предизвикателства пред предоставянето на помощ

Двустранната помощ от ЕС за нестабилни и засегнати от конфликти държави, която достигна около 2,7 млрд. евро през 2012 г., възлиза на повече от половината от общата помощ на ЕС за развитие (без хуманитарната помощ) през тази година.

Изпълнението на програми за сътрудничество и предоставянето на помощ в условия на нестабилност и криза е много трудно. Въпреки това ЕС се опитва да оказва бърза, гъвкава и ефективна помощ, като осигурява оптимално използване на ресурсите на Съюза.