Prehľad

Európska komisia má rozsiahle skúsenosti s hodnotením svojich projektov rozvojovej spolupráce. Uvedomuje si, že hodnotenie jej intervencií má zásadný význam pre zefektívnenie jej úlohy v rámci rozvojovej spolupráce.

Zainteresované strany pôsobiace v oblasti rozvojovej pomoci a široká verejnosť dnes požadujú väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o spoluprácu Európskej únie s rozvojovými krajinami, čo si vyžaduje väčšiu kontrolu výsledkov týchto činností.

Preto je dôležité, aby Komisia mala jasný a transparentný rámec na vykonávanie nezávislých hodnotení.

Účel hodnotenia

Hodnotenie spočíva v posudzovaní výsledkov verejných opatrení s cieľom overiť ich súlad so stanovenými cieľmi. Má dvojaký základný účel:

  • zefektívnenie intervencií vďaka nadobudnutým poznatkom: učenie sa zo skúseností pomáha tým, ktorí vyvíjajú stratégie, navrhujú projekty a realizujú pomoc,
  • zodpovednosť voči zainteresovaným stranám programu a daňovým poplatníkom: hodnotenie pomáha zlepšiť zodpovednosť pri využívaní zdrojov a dosiahnutých výsledkov porovnaním výsledkov pomoci s jej pôvodnými cieľmi.

Druhy hodnotenia a povinnosti

Európska komisia vykonáva hodnotenia na rôznych úrovniach:

  • Hodnotenia projektov a programov: tieto hodnotenia sa vykonávajú na úrovni intervencie. Umožňujú hĺbkové pochopenie výkonnosti projektu/programu a poskytujú poznatky pre budúcnosť. Vykonávajú ich delegácie EÚ alebo operačný útvar zodpovedný za projekt/program.
  • Strategické hodnotenia: v strategických hodnoteniach sa posudzujú výsledky geografických, odvetvových/tematických politík a nástrojov počas dlhšieho časového obdobia. Prispievajú k zvyšovaniu zodpovednosti tým, že posudzujú kvalitu rozvojovej pomoci EÚ ako celku a poskytujú odporúčania a poznatky na účely tvorby politiky a plánovania programov. Riadi ich centrálny hodnotiaci útvar na Generálnom riaditeľstve pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, ktorý zabezpečuje realizáciu zverejneného pracovného programu.