Apžvalga

Europos Komisija yra sukaupusi daug savo vystomojo bendradarbiavimo projektų vertinimo patirties. Ji pripažįsta, kad vertinti veiksmus nepaprastai svarbu, kad jos vaidmuo vystomojo bendradarbiavimo srityje būtų veiksmingesnis.

Šiandien suinteresuotieji paramos vystymuisi srities subjektai ir plačioji visuomenė reikalauja didesnio Europos Sąjungos bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis skaidrumo, taip skatindami nuodugniau tikrinti tos veiklos rezultatus.

Todėl svarbu, kad Komisija turėtų aiškią ir skaidrią nepriklausomo vertinimo sistemą.

Vertinimo tikslas

Vertinami viešųjų veiksmų rezultatai, siekiant patikrinti jų atitiktį nustatytiems tikslams. Pagrindiniai vertinimo tikslai yra du:

  • išvadų darymas, kad veiksmai būtų efektyvesni (mokymasis iš patirties padeda rengiantiems strategijas, projektus ir įgyvendinantiems pagalbos priemones);
  • atskaitomybė suinteresuotiesiems programų subjektams ir mokesčių mokėtojams (vertinimas padeda gerinti atskaitomybę už panaudotus išteklius ir pasiektus rezultatus, nes pagalbos rezultatai lyginami su pirminiais jos tikslais).

Vertinimo ir atsakomybės rūšys

Europos Komisija atlieka vertinimus skirtingais lygmenimis:

  • projektų ir programų vertinimai. Šie vertinimai atliekami veiksmų lygmeniu. Jie suteikia galimybę gerai suprasti projekto arba programos rezultatus ir padaryti išvadas ateičiai. Už juos atsako ES delegacijos arba už projektą arba programą atsakingas veiklos padalinys;
  • strateginiai vertinimai. Juos atliekant vertinami ilgo laikotarpio geografinės, sektorių ir teminės politikos rezultatai ir priemonės. Jie padeda didinti atskaitomybę, nes vertinama visos ES paramos vystymuisi kokybė ir teikiamos rekomendacijos bei nurodoma patirtis, naudingos formuojant politiką ir rengiant programas. Juos administruoja Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato centrinis vertinimo skyrius, kuris skelbia darbo programą.