Ülevaade

Euroopa Komisjonil on oma arengukoostöö projektide hindamisel märkimisväärsed kogemused. Komisjon tunnistab oma sekkumiste hindamise äärmist olulisust, et muuta oma roll arengukoostöös veelgi tõhusamaks.

Praegusel ajal nõuavad arenguabi huvirühmad ja üldsus suuremat läbipaistvust koostöö puhul, mida Euroopa Liit teeb arenguriikidega, tugevdades kontrolli asjaomase tegevuse tulemuste üle.

Seepärast on oluline, et komisjonil oleks sõltumatu hindamise tegemiseks selge ja läbipaistev raamistik.

Hindamise eesmärk

Hindamine hõlmab avaliku sektori meetmete tulemuste hindamist, et kontrollida nende vastavust seatud eesmärkidele. Sellel on kaks peamist sihti:

  • kogemuste omandamine, et muuta sekkumised mõjusamaks: kogemustest õppimine aitab neid, kes loovad strateegiaid, koostavad projekte ja viivad ellu abi andmist;
  • vastutus seoses programmi huvirühmade ja maksumaksjatega: hindamine aitab parandada vahendite kasutamise ja saavutatud tulemustega seotud vastutust, võrreldes abi tegelikku tulemuslikkust selle algsete eesmärkidega.

Hindamise liigid ja vastutus

Euroopa Komisjon korraldab hindamisi erinevatel tasanditel.

  • Projektide ja programmide hindamine. Need hindamised korraldatakse sekkumistasandil. Asjaomased hindamised annavad põhjaliku ülevaate projekti/programmi tulemuslikkusest ja tulevikuks saadud õppetundidest. Nende korraldamise eest vastutavad ELi delegatsioonid või projekti/programmi eest vastutav operatiivüksus.
  • Strateegilised hindamised. Strateegiliste hindamiste käigus hinnatakse geograafiliste, valdkondlike poliitikasuundade ja -vahendite tulemusi pikema aja jooksul. Sellist liiki hindamised aitavad suurendada vastutust, hinnates ELi arenguabi kvaliteeti tervikuna ning pakuvad soovitusi ja õppetunde poliitika kujundamiseks ja programmitööks. Hindamisi juhib rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi keskne hindamisüksus, mis haldab avaldatavat tööprogrammi.