Преглед

Европейската комисия има значителен опит в оценяването на своите проекти за сътрудничество за развитие. Комисията смята, че оценката на нейните интервенции е решаваща, за да бъде ролята ѝ в сътрудничеството за развитие по-ефективна.

Днес заинтересованите лица в сектора на помощта за развитие и широката общественост настояват за по-голяма прозрачност в сътрудничеството на Европейския съюз с развиващите се страни, което води до засилване на проверките на резултатите от тези дейности.

Затова е важно Комисията да разполага с ясна и прозрачна рамка за извършване на независима оценка.

Цел на оценката

Оценката се състои в преценяване на резултатите от публични действия, за да се провери доколко те съответстват на поставените цели. Тя има две основни цели:

  • да се научим как да повишаваме ефективността на интервенциите: извличането на поуки от опита помага на лицата, които разработват стратегии, правят проекти и прилагат помощта на практика;
  • отчетност пред заинтересованите страни и данъкоплатците: оценката помага за подобряване на отчетността по отношение на използването на ресурсите и постигнатите резултати, като се сравняват резултатите от помощта с нейните първоначални цели.

Видове оценка и отговорности

Европейската комисия извършва оценки на различни равнища:

  • Оценки на проекти и програми: тези оценки се извършват на равнище интервенция. Те осигуряват задълбочено разбиране на резултатите от проекта/програмата и помагат да се извлекат поуки за бъдещето. Отговорност за тях носят делегациите на ЕС или оперативното звено, което отговаря за проекта/програмата.
  • Стратегически оценки: Чрез стратегическите оценки се оценяват резултатите от географските, секторните/тематичните политики и инструментите за значителен период от време. Те допринасят за отчетността, като чрез тях се оценява качеството на помощта на ЕС за развитие като цяло и се предоставят препоръки и поуки за формулиране на политиката и изготвяне на програми. Тези оценки се ръководят от централното звено за оценяване в генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“, което поддържа публикувана работна програма.