Επισκόπηση

Η ανάπτυξη γίνεται αποτελεσματικότερη με τη διαφάνεια, και παράλληλα βελτιώνεται η προβλεψιμότητα, ο συντονισμός και η λογοδοσία. Γι΄αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να δημοσιεύει όλα τα στοιχεία για τα προγράμματα βοήθειας ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση, η κοινοποίηση και η δημοσιοποίησή τους.

Διεθνής συνεργασία για τη διαφάνεια

Μια ισχυρή διεθνής δέσμευση για διαφάνεια αναλήφθηκε κατά το 4ο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν το 2011. 

Η δέσμευση αυτή προέβλεπε ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 θα έπρεπε να αναπτυχθεί ένα κοινό, ανοικτού τύπου πρότυπο για την ηλεκτρονική δημοσίευση επίκαιρων και ολοκληρωμένων πληροφοριών και προβλέψεων σχετικά με τη χρηματοδοτική βοήθεια προς τρίτες χώρες.

Το κοινό αυτό πρότυπο θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τις στατιστικές εκθέσεις της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, καθώς και τις συμπληρωματικές προσπάθειες όπως, μεταξύ άλλων, της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια της διεθνούς βοήθειας (IATI).

Δεδομένα για τη διαφάνεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει δεδομένα στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ σε ετήσια βάση, και από τον Οκτώβριο του 2011, δεδομένα στο πλαίσιο της IATI σε μηνιαία βάση. Έκτοτε, η Επιτροπή βελτιώνει συνεχώς τη δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων, περιλαμβάνοντας σε αυτά προϋπολογισμούς, κωδικούς GEO καθώς και ημερομηνίες.

Μελλοντικά σχέδια για τη βελτίωση της διαφάνειας υπάρχουν διαθέσιμα στον κοινό τυποποιημένο πίνακα της EuropeAid για την εφαρμογή της διαφάνειας.

Οι επιδόσεις των κύριων εκπροσώπων της κοινότητας των χορηγών παγκοσμίως αξιολογούνται μέσω των εξής:

EU aid explorer

Το EU aid explorer είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την αναζήτηση δημοσιοποιημένων πληροφοριών σχετικά με τη βοήθεια. Παρέχει διάφορες μορφές απεικόνισης όπως χάρτες, πίνακες και διαγράμματα.